Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Зелените отпадъци – неоценено богатство


Зелените отпадъци – неоценено богатство

 

  Дали задължението за опазване на околната среда приключва със заплащането на такса „смет”? Ангажираността ни по този проблем често се ограничава до подаването на жалби и сигнали за наличие на нерегламентирано изхвърлени отпадъци в района на мястото, където живеем. Осъзнавайки своята роля и в стремежа си да вдъхнови промяна в мисленето на хората от общността, „Местна инициативна група – Исперих” предлага алтернативно решение. През изминалите седем месеца екипът на сдружението, заедно със свои партньори, работят за сформирането на Ресурсен екоцентър, както и върху създаването на система за ускорено компостиране, чиято цел е да се демонстрират и разширят възможностите за прилагане на децентрализирано управление на биоразградимите отпадъци. А многобройните ефекти от подобни практики се усещат бързо и ще се ползват дългосрочно – от намалените обществени разходи и спестени средства на домакинствата до подобреното състояние на почвата, водата и въздуха.

  Реалността в момента е такава, че генерираните от домакинства и стопанства биоразградими отпадъци най-често се вливат в общия поток смет. А неправилното третиране на органичните остатъци от битовата и стопанска дейност на хората създава риск от опасни въздействия върху жизнената среда. Затова и ентусиастите от сдружението си поставят за задача да покажат възможностите за въвеждане на нисковъглеродни практики за оползотворяване на тези отпадъци в община Исперих. Проведени са два семинара с близо 70 представители на общинската администрация и нестопанския сектор, земеделски производители, преподаватели и учащи. Лекциите запознават участниците с националното и европейско законодателство в тази област, с технологиите и системите за компостиране и с приложението на крайния продукт.

  За провеждането на последващите практически занятия пряко се ангажира и Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ в гр. Исперих, която предоставя място за монтирането на компостерни системи. Младежи от училището дори се включват в подготовката на опитно поле от насаждения с домати, върху което ще се тества произведеният компост. За да се мотивира общността и създаде капацитет за оползотворяване на зелените отпадъци, в рамките на проекта се създава и неформална мрежа от местни жители. В този новосформиран Ресурсен екоцентър влизат представители на институциите, бизнеса, образованието, неправителствени организации, които съвместно отчитат позитивния ефект от включването на различни институции и организации в инициативата. Несъмнен е и приносът за настъпването на положителна промяна в отношението на хората към зелените отпадъци, както и за създаването на ползотворно взаимодействие между местната власт и нестопанския сектор в общината.

  Проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“ е още един от спечелилите подкрепа по програма „Съгради промяна“, финансирана от фондация „Чарлз Стюарт Мот“. Той се осъществи от СНЦ „Местна инициативна група – Исперих“ в партньорство с Национална асоциация „Зелена Сърница“ и  ПГСС „Хан Аспарух“, гр. Исперих. Техният стремеж е да демонстрират начини за оползотворяване на зелената биомаса, която се образува като остатъчен продукт от обичайните дейности в един селскостопански двор, животинска ферма, домакинство, градини, паркове и гори на територията на община Исперих.


 
    Share