Брой 9, 2018 XLV   вход за абонати  
bg | en           

Възможности за повече от 1 млрд. лв. за бизнеса са осигурени през 2017 г. по две оперативни програми – ОПИК и ОП РЧР


Възможности за повече от 1 млрд. лв. за бизнеса са осигурени през 2017 г. по две оперативни програми – ОПИК и ОП РЧР 

  Велислава Ивановска
  Кремена Райкова

  ФЪРСТ Консултинг
 

 Изминаващата 2017 година бе една от успешните през текущия програмен период 2014-2020 година. Бизнесът се възползва от редица атрактивни процедури по две от основните програми ОП “Иновации и Конкурентоспособност“ и ОП “Развитие на човешките ресурси“. Фирмите имаха възможност и получиха финансиране за повишаване на енергийната си ефективност, за развитие на управленския си капацитет, за разработване и внедряване на иновации, за създаване на нови работни места и за създаване на условия за тяхната безопасност, за обучения на персонала си, за създаване и укрепване на партньорства.

ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

ОПИК е насочена към преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата, целят комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на прехода към икономика, базирана на знанието.

От общия бюджет 1,27 млрд. евро (2,48 млрд. лв.) по ОПИК през 2017 година са сключени договори за безвъзмездна помощ по процедури на обща стойност 576 371 337.80 лв., или в процентно изражение общо стойността на тези процедури възлиза на около 24% от бюджета на оперативната програма. Подробно представяме информацията по процедурите, както следва:

Процедура Основна цел Бюджет

Процедури, по които са сключени договори за безвъзмездна помощ през 2017г.

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ Предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. 30 974 486.25 лв. (вкл. допълнителното увеличение в размер на 11 416 186,25лв.)

BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги 58 674 900 лв.

BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС 117 465 250.95 лв.

  (вкл. допълнителното увеличение в размер на 19 673 750,95 лв.)

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. 330 140 100.60 лв.

  (вкл. допълнителното увеличение в размер на 154 115 400,60 лв.)

BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ Предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието. 39 116 600 лв.

Обща стойност: 576 371 337.80 лв.

В допълнение на това, бизнесът имаше възможност да кандидатства по още две процедури за безвъзмездна помощ през 2017 година на обща стойност 166 245 550 лв., по които се очаква да се сключат административни договори още в началото на 2018 г.
Процедури в процес на оценка или са приключили оценка и предстои сключване на договори за безвъзмездна помощ
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката 97 791 500 лв. Прилючил етап на оценяване, предстои подписване на договори за БФП
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. 68 454 050 лв. В етап на оценяване на подадените проектни предложения
Обща стойност: 166 245 550 лв.
Може да се обобщи, че ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ само за 2017 година е предложила на бизнеса възможности за финансиране по процедури за 742 616 887.80 лева. Подкрепата е съсредоточена главно върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) допринася активно за изпълнението на две от целите на стратегията на ЕС „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Постигането на тези цели е от основополагащо значение за визията и стратегията на ОП РЧР. Отчитайки тези предизвикателства, стратегията на ОП РЧР се основава на три стълба. Това са: 
1. По-висока и по-качествена заетост. 
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
3. Модернизиране на публичните политики.
От общия бюджет 1,092 млрд. евро (2,136 млрд.лв.) по ОП РЧР през 2017 година са сключени договори за безвъзмездна помощ по процедури на обща стойност 276 000 000 лв., или в процентно изражение общо стойността на тези процедури възлиза на около 13% от бюджета на оперативната програма. Подробно представяме информацията по процедури, както следва:
Процедура Основна цел Бюджет
BG05M9OP001-1.002 „Активни” Активиране и интеграция в заетост на младежи до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в АЗ 26 000 000 лв.
BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място 2015"
*Процедурата беше с два крайни срока за кандидатстване и по първия краен срок договорите са сключени още през 2016 г., но реалното изпълнение на проектите е през 2017 г. Да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. 123 941 670,08 лв.
BG05M9OP001-1.008 "Добри и безопасни условия на труд" Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията 80 000 000 лв.
BG05M9OP001-1.019 "Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността" Да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. 30 000 000 лв.
BG05M9OP001-2.005 "Активно включване" Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот и др. 20 000 000 лв.
BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" Да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др 20 000 000 лв.
Обща стойност: 299 941 670,08 лв.
В допълнение на това, бизнесът имаше възможност да кандидатства по още няколко процедури за безвъзмездна помощ през 2017 година на обща стойност 84 000 000 лв., по които се очаква да се сключат административни договори още в началото на 2018г.
Процедура Основна цел Бюджет
BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица" Да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението 50 000 000 лв.
BG05M9OP001-1.022 "Специфични обучения" Удовлетворяване на потребностите на пазара на труда в някои от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. Фокусът е върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. 10 000 000 лв.
BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество" Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане. 5 000 000 лв
BG05M9OP001-2.009 "Открий ме" Решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги 4 000 000 лв.
BG05M9OP001-2.010 "Развитие на социалното предприемачество" Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. 15 000 000 лв.
Обща стойност: 84 000 000 лв
Може да се обобщи, че ОП „Развитие на човешките ресурси“ само за 2017 година е предложила на бизнеса възможности за финансиране по процедури за 383 941 670,08 лева. 
Базирайки се на представената информация, 2017 година може да се определи за наистина успешна година, предлагаща множество възможности на бизнеса за повишаване на конкурентоспособността и за развитие на човешките ресурси. 
Ефектът от успешното изпълнение на вече сключените договори за безвъзмездна финансова помощ ще става видим през следващите години, но със сигурност още през 2018 г. ще окаже пряко положително въздействие върху развитието на дружествата - бенефициенти, реализирали проекти по двете представени програми.
За повече информация: 
www.firstconsilting.bg


 
    Share