Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Трябва да се научим да мислим за отпадъците като за ресурс


Трябва да се научим да мислим за отпадъците като за ресурс
„Вземи - направи - консумирай - изхвърли”
вече не важи в  Европа

Кръговата икономика е алтернатива на използвания досега традиционен линеен модел в икономиката, познат като  „Вземи – направи - консумирай – изхвърли”. При него продуктите завършват жизнения си цикъл в депата или в инсинератори за изгаряне на отпадъци. При кръговия модел трябва да пазим ресурсите в употреба толкова дълго, колкото е възможно, да извличаме максималната стойност от тях, докато ги ползваме, след което да ги възстановим, рециклираме и регенерираме в продукти и материали. Кръгова икономика предполага намаляване на отпадъците до минимум. Стоките се предполага да бъдат с по-дълъг живот, по-лесни за рециклиране, ремонтиране или за повторна употреба

Къде сме ние?
На този и други въпроси на „Бизнес Клуб” отговори със своя статия министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева.

  Кръговата икономика е част от широкообхватната концепция за ресурсна ефективност. Тя е и активна държавна политика, представляваща цялостна, дългосрочна рамка за действие, по която България работи систематично в подкрепа на много области, в т.ч. отпадъци, води, климат, енергетика, транспорт, промишленост, суровини, селско стопанство. Водещ принцип в тази политика е новата визия за икономическия цикъл, в който стойността на продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най-дълго. Това неминуемо ще доведе до голяма добавена стойност в дългосрочна перспектива - съхранена околна среда, подобрена конкурентоспособност на европейския пазар и растеж.

  Средностатистическият европеец използва 40 тона суровини и оставя след себе си 5 тона отпадъци всяка година. Същевременно, около 40% от разходите на европейските компании са разходи, именно за суровини.

  Преминаването към кръгова икономика и многократното използване на суровините ще създаде, както нови, устойчиви модели на производство и консумация, така и възможност за създаването на близо 2 милиона нови работни места. Затова, за да се улесни преходът към ефективна кръгова икономика, Европейската комисия прие пакет от мерки за повишаване конкурентоспособността и опазване на ограничените ресурси. Този пакет включва план за действие в сферите на продуктов дизайн, производствени процеси, потребление, управление на отпадъците, иновации и инвестиции в областите пластмаси, хранителни отпадъци, суровини, строителни отпадъци, биомаса и законодателни предложения относно отпадъците за намаляване на депонирането, увеличаване повторната употреба и рециклирането. Европа е заложила

цел  до 2030 година да се рециклират 65% от битовите  и 75% от отпадъците от опаковки

както и да се забрани депонирането на разделно събраните отпадъци.

  България прилага активни законодателни и не законодателни мерки в подкрепа на общините, неправителствените организации и бизнеса за разделно събиране на отпадъците, намаляване на депонирането, подготовка за повторна употреба и рециклиране. През изминалия програмен период започнахме да реализираме мащабни инвестиции в базисна инфраструктура. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“бяха инвестирани над 750 млн. лв. за изграждането на 18 Регионални системи за управление на отпадъците. Отчитайки необходимостта от последващи инвестиции в посока изграждане на ресурсно-ефективни практики, прилагаме интегриран подход за постигане на синергия между наличното национално финансиране и европейските средства в областта на околната среда и по-специално в сектор отпадъци. Продължаваме работата по плана за действие и графика на Европейската комисия относно мерки на държавите членки за предстоящи законодателни инициативи за кръгова икономика, за развитие и укрепване на нормативна среда, за привличане и участие на всички заинтересовани страни – държавни институции, бизнес, браншови организации, НПО, академични среди, потребители, медии.

  Съгласно целите на Националния план за управление на отпадъците, до 2020 г.

делът на депонираните биоразградими отпадъци трябва да се намали до 35%,

а на рециклираните да се увеличи до 50%, разделното събиране и оползотворяване да е не по-малко от 50% от образуваното през 2014 г. количество. За изпълнението на тези цели и като част от общата екологична политика, предприехме мерки за поетапното въвеждане на системи за разделно събиране, изграждане на необходимата инфраструктура – инсталации за компостиране и анаеробно разграждане и стимулиране на домашното компостиране. През новия програмен период Оперативна програма „Околна среда2014 – 2020 г.“ предвижда над 562 млн. лв. за ресурсно-ефективно управление на отпадъците, като целта е от битовите отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, а в новите регионални депа да се депонират минимални количества.  Това ще допринесе за изпълнение на целите за рециклиране съгласно Закона за управление на отпадъците и Националния план за управление на отпадъците, както и ще се улесни достъпът на населението до центрове за рециклиране и повторна употреба. Така предвидените инвестиции ще надградят ефективно резултатите, които са постигнати през изминалия програмен период.

cir_econ.jpg  По-конкретно,
 
374 млн.лв. ще бъдат насочени към общините в сектора на отпадъците.

  Първата процедура с бюджет 98 млн.лв. бе обявена през миналата година, предстои откриване на още две процедури, на обща стойност 266,2 млн. лв., като ще бъдат изградени инсталации за компостиране и предварително третиране (144 млн. лв.), както и анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци (122 млн.лв.).  По процедурата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации на разделно събрани зелени отпадъци и на инсталации за предварително третиране бенефициенти могат да бъдат 116 общини - членове на 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците. По процедурата за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци допустими бенефициенти са общини от пет Регионални сдружения за управление на отпадъците - Русе, Ямбол, Бургас, Пазарджик и Благоевград, в които участват съответно 33 общини. В допълнение към горните мерки, са предвидени и инвестиции в дейности по оползотворяване на битови отпадъци чрез получаване на енергия. Предстои финансиране на третата фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София.

До края на годината ще бъде обявена и още една процедура

за изпълнение на демонстрационни и пилотни проекти в областта на управлението на отпадъците на индикативна стойност 9,8 млн. лв., от която общините също могат да се възползват. Очаква се изпълнението на проектите по процедурите да осигури допълнителен капацитет за рециклиране и предварително  третиране от 134 434 тона годишно, което ще допринесе за постигане на заложената в програмата цел -  намаляване на депонирането на битовите отпадъци с 12,27%.

  Държавните политики, в контекста на общите политики на ЕС в областта на кръговата икономика и околната среда, са сложни, нелеки, комплексни и многопластови. Този процес изисква преминаването през множество консултации и дискусии, преговори и законодателни промени, както и ангажирането на широко-спектърна професионална експертиза. Тези политики могат да генерират ефект след изпълнението на множество дългосрочни мерки, единствено в условията на ефективно натрупване.

  Подобряването на използването на ресурсите би могло да донесе значителни нетни икономии за предприятията, публичните органи и всички граждани в ЕС.


 
    Share