Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Решаваме с помощ от Швейцария проблема с пестицидите и опасните битови отпадъци


Ренета Колева,
изпълнителен директор на ПУДООС,
пред "Бизнес Клуб"

Решаваме с помощ
от Швейцария проблема
с пестицидите
и опасните битови отпадъци

 


- Практически въпрос. Ще ликвидира ли най-сетне България старите пестициди, останали по складове и хранилища още от ликвидирането на ТКЗС-тата и след раздробяването на земята през 90-те години?

- Надяваме се този проблем да бъде окончателно решен. Проучване установи, че останалите пестициди от преди 1990 г., главно наследство от ТКЗС-та и АПК-та са близо 4900 тона. Ще бъдат обезвредени по съвместен проект с Швейцарската програма 4 388 тона. На 7 септември 2010 г. има подписано рамково споразумение с Конфедерация Швейцария за намаляване на икономическото и социално неравенство в рамките на разширения ЕС. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е избрана за изпълнителна агенция по приоритет "Околна среда и инфраструктура". По-конкретно за два проекта - единият е за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. Стойността на проекта е 23 446 000 швейцарски франка. През 2013 г. беше извършено предпроектно проучване, относно окончетелното извеждане на препаратите, при което се направи действителна и пълна класификация на видовете пестициди, подлежащи на обезвреждане, пълен инвентарен опис и картографиране количествата на пестицидите, съхранявани в складовете. Това което се установи, че всички налични пестициди, които са в обхвата на проекта са от преди 1990 година. В проекта са включени 216 склада. От всички складове има 72, които не са в обхвата на проекта, те са частна собственост. Предвидени са при икономия по осъществяването на стартиралия проект да се насочат средства и към обезвреждането на пестицидите от тези складове. Целта на проекта е да се реши цялостно проблема. Крайната цел е ликвидирането на проблема с пестицидите в 100 общини и подобряването на живота и намаляване на риска за здравето на повече от 2 милиона български граждани.

- Защо чак сега се решава този проблем?

- Не мисля, че аз съм човека, който може да даде отговор на този въпрос. Когато се подписа рамковото споразумение през 2010 г. има един последващ процес. Предпроектното проучване отне не малък период от време, предвид това, че отново има обществени поръчки и др. В крайна сметка през 2015 г. се подписа договора, който е за същинското обезвреждане на пестицидите. Договорът подписа вицепремиерът по еврофондовете г-н Томислав Дончев, министър Евелина Василева и посланика на Швейцария. Всъщност тогава стартираха реалните дейности по проекта. Те обхващат няколко основни параметра като първата обществена поръчка, свързана с това бе за техническа помощ и мониторинг по изпълнение на дейностите. Същата беше обявена от нас  в края на м.г., но за съжаление все още нямаме подписан договор с избран изпълнител, тъй като процедурата се обжалва и очакваме решение на ВАС. Надяваме се октомври или началото на ноември. След като подпишем договор с изпълнител очакваме до два месеца той да изготви необходимата документация, която вече е за ОП, която включва преопаковане, временно съхранение, трансграничен превоз, окончателно унищожаване на пестицидите и саниране на складовете, където са били съответните препарати.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

  Предстои пускането на 14 обществени поръчки по пилотния проект "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпъдъци от домакинства" с бюджет 8.8 млн. швейцарски франка, сред които за оценка на площадките, за доставка на транспорт, за пупубличиност и комуникация, за изследване морфология на отпадъците, за консултантски услуги, за оценка на проекта и др.

  Финансирането е  от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Със специално оборудвани моторни превозни средства  ще се обслужват и 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители.


- България не можеше ли в тези години назад да има собствена инсталация за унищожаване на тези опасни отрови с изтекла годност, а не да ги караме в чужбина, сега конкретното решение е в Швейцария?

- Ако бизнесът е имал интерес от това, е логично да е намерил начин за изграждане на такъв тип съоръжение. Сега решението е намерено с унищожаване в чужбина. По предпроектното проучване е взето решение да бъде спазен принципа на близост и самодостатъчност. Тоест това означава, че се транспортира до най-близката инсталация със сухопътен превоз като най-икономичен и най-безопасен. Принципът, който споменах е и във връзка и с това, че отпадъците трябва да се обезвреждат възможно най-близко до мястото на тяхното генериране, а самодостатъчност най-общо е, че трябва да се третират в рамките на територия на ЕС.

- Имате и още един стартирал проект, свързан с битовите отпадъци, остарелите, лекарства, бои, лакове, както и други опасни отпадъци от домакинствата.

- Да това е проект, по който сме бенецифиенти и пак финансиран от Швейцария- "Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства". Проектът е на стойност 8.8 млн. швейцарски франка. При него също през 2013-2014 г. беше направено проучване, както и разработване на дейности и документи, свързани с изпълнението му. В предпроектното проучване на база на типологията на общините са избрани 5 общини - Шумен, Разград, Съединение, Созопол и Левски. В първите два града ще бъдат изградени по-големи площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинства. Идеята на тези площадки е основно да се отделят опасните отпадъци от бита, те да бъдат изведени от общия поток битови отпадъци и да се отклоняват от общите депа с цел намаляване на риска за здравето на хората и околната среда. Ключова роля има и повишаване на информираността на хората за ползата от разделното събиране на отпадъци. Затова в самия проект са заложени доста дейности, свързани с национална и местна кампания за информираност на обществото за смисъла от разделно събиране на опасните отпадъци. Гражданите са водещите за постигането на резултатите от проекта. Освен базовите депа за разделно събиране н петте общини ще бъдат закупени и мобилни пунктове, които се предвижда да имат характерна визия. Една от идеите е чрез прекия контакт на екипа с хората по места да ги убедят в ползата от разделното събиране. Идеята е мобилните пунктове да работят по заявка и по график в съответните общини и селища, освен базовите. Местните кметове трябва да направят координацията, кога да пристига мобилен пункт, който ще бъде съоръжен в микробус или малък камион до 3,5 тона. Така мобилните пунктове ще обхванат опасните битови отпадъци и на съседни селища. Засега сме предвидили това да е за 22 общини. Като цяло се надяваме проектът за пестицидите да стартира в средата на 2017 г. Това е краен заложен срок, който не зависи от нас. До два месеца се надавам да тръгне проектът за разделното събиране на опасни битови отпадъци в посочените 5 общини. Там също има обществени поръчки за избор на консултант, който да изготви съответните документи. Там обжалване нямаше. До края на годината се надяваме да обявим ОП за доставка на превозните средства за мобилните пунктове, както и тази за оборудването на съответни площадки за разделно събиране.

- Проблемите с водите и довършването на стари проекти?

- Има изостанали проекти още от ФАР, ИСПА и Оперативни програми от предния програмен период и т.н. Като цяло ние от ПУДООС финансираме довършването на канализационната система и главни колектори, но нашето изискване е да има пречиствателни станции за отпадни води, каквото е и изискването на Закона за водите. Финансираме довършване на водопроводни мрежи в агломерации над 2000 еквивалент жители, дофинансираме довършване на малки водопроводни мрежи по прекратени договори, вследствие на решение на УС на ПУДООС, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране. Нашето изискване е водопроводната мрежа да бъде изградена до над 50%.  Тоест ние да дофинансираме завършването на водопровода и да е имало преди това предходно финансиране от държавния бюджет или от нас. Нашите бенефициенти са на територията на цялата страна. Не мога сега конкретно да кажа къде предстои реализирането на довършване на такива проекти. Финансираме проекти на общини, които отговарят на изискванията. В момента има редица обществени поръчки, на които предстои приключване. Затишието след новия ЗОП вече го няма.

- Къде до края на годината бизнесът може да кандидатства във сферата, контролирана от ПУДООС?


- Във водния сектор, основно за довършване на канализации има достатъчно проекти на общини, за които има решения за финансиране и в които предстои обявяване на ОП. От края на юни нашия УС промени приоритетите в сектор "Управление на отпадъците". Ще финансираме проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, като тук разликата от предходното финансиране със средства от предходната оперативна програма, което беше безвъзмездна помощ, сега ние ще финансираме разликата между стойността на проекта и дължимите обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците. Освен това финансираме и изграждането на регионалните системи за управление на отпадъците, които са останали без финансиране по ОПОС. В момента изграждаме първа клетка и довеждаща инфраструктура на депото в Пазарджик, регионалната система на Златица, дофинансираме регионалното депо на Разлог. Престои Благоевград, който има проектна готовност, но все още няма взето решение.


ЧУЖД ОПИТ

  В Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти по няколко начина. Кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол са били на обмяна на опит в два швейцарски кантона – Цюрих  с 1,45 млн. жители и 169 общини и Цуг с 11 общини с население от 120 хиляди души.

  Един от вариантите е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа. В отороризиран шопингцентър например старите лекарства се приемат в аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти в магазин на верига за продажба на такива продукти. Този магазин работи по договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка годишно за тази дейност.

  Другият вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центровете. Те са с различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове за вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. Опасните продукти обаче се събират на отделно място в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за обезвреждане. За мобилните пунктове за по-малките населени места се използват специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график.

  Подобна схема ще се прилага и у нас.

 


 
    Share