Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ПРСР, въпреки проблемите, дава възможности за кандидатстване през 2016 г.


ПРСР,
въпреки проблемите, дава възможности
за кандидатстване през 2016 г.

 

  През 2016 г. за програмния период 2014-2020 г. по различните мерки на Програмата за развитие на селските райони се отпускат средства за:
 

1. Земеделски производители и техните инвестиции в областта на:
• обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрез инвестиции в модерно оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане нае вропейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие;
• други.
  Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделскистопанства”.
  Очакван прием: юни 2016 г.

2. Млади фермери и техните инвестиции в областта на:
• развитие и обновлението на земеделските и животновъдни стопанства, чрезз акупуване на земеделска земя, животни, оборудване и техника, реконструкция и строеж на сгради, въвеждане на европейски норми, нови насаждения;
• развитие на биологично земеделие.
Посочените по-горе инвестиции се финансират по Мярка 6.3 „Стартова помощ за млади земеделски производители”.

3. Предприятия от хранително-вкусовата промишленост, преработващи селскостопански продукти. Такива например са млекопреработвателните, месопреработвателните, мелничарските, винарските, преработващите технически и маслодайни култури. Финансират се следните инвестиции:
• изграждане, придобиване и модернизация на сгради и други недвижими активи необходими за производство;
• закупуване и инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения за подобряване на производствения процес;
• закупуване на транспортни средства необходими за производството и реализацията на продукцията;
• изграждане или модернизиране на лаборатории;
• закупуване на земя, необходима за производствената дейност;
• изграждане на системи за управление на качеството.
Посочените инвестиции се финансиратпо  Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.
  Очакван прием: Септември - Октомври 2016 г.

4. Стартиращи и действащи микрофирми (с персонал до 10 човека), регистрирани в селски район, развиващи своята дейност в:
• производствения сектор,
Или които могат да предоставят следните видове услуги:
• туристически услуги - селски, еко, културен туризъм;
• културни дейности за населението на селските райони (културни центрове, театри, библиотеки);
• услуги, свързани със свободното време, отдиха и спорта (включително спортни центрове, младежки центрове и др.);
• образование и обучение (училища и центрове за обучение);
• социални и здравни услуги – грижи за деца (детски градини, ясли), възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове), здравни услуги, специализирани транспортни услуги за населението в селските райони;
• услуги за населението, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии и центрове за бизнес, обучение и услуги на базата на информационните технологии (обучение, здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги и др.).

  Посочените инвестиции ще бъдат финансирани по Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”.
  Очакван прием на проекти – последно тримесечие на 2016 г.


 
    Share