Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА


ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА "ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА"

 

  Велислава Ивановска
  Кремена Райкова

  ФЪРСТ Консултинг
 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува ПРОЕКТ за обществено обсъждане на Условията за кандидатстване по процедура „Транснационални партньорства”. Процедурата цели да допринесе за трансфера и въвеждането на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административния капацитет в тях. Представената информация не е окончателнаи подлежи на промени от УО на ОП РЧР 2014-2020.

ОБЩ БЮДЖЕТ - 3 500 000 лева 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева 

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

• Интезитет на безвъзмездната финансова помощ: 100%

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Допустими за финансиране са кандидати, които отговарят на следните изисквания: 

1. Кандидатът/партньорът (с изключение на районите на общините) е лице със самостоятелна правосубектност, имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство; 

2. Когато кандидатът е община или български партньор по проекта е община, следва да се представи:  Решение на Общинския съвет за подаване на проектно предложение по конкретната процедура (само ако кандидатът е община/район на община) и Решение на Общинския съвет за одобряване на партньорство, съгласно ЗМСМА. 

3. Кандидатът задължително участва в партньорство с поне един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България, финансиран от ЕСФ 

4. Кандидатът и всички партньори са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество 

5. Кандидатът е пряко отговорен за управлението и изпълнението на дейностите по проекта, а не изпълнява ролята на посредник (видно от разпределението на дейностите и разпределението на средствата по бюджета на кандидата и на партньора); 

6. Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда; 

7. Българският партньор/-и имат специфични умения и опит и съществен принос за изпълнението на проекта, т.е проектното предложение не би могло да се реализира в същото качество и обем без участието на партньорската организация;

8. Кандидатът и българските партньори отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за кандидати и български партньори, които са органи на изпълнителната и местната власт)

9. Кандидатът и българските партньори разполагат с финансов капацитет (съгласно приложен Счетоводен баланс за текущата финансова година - периодът от 01.01.2018 година до последната дата на месеца, предхождащ месеца на кандидатстване).

10. Всеки кандидат подава само едно проектно предложение; 

11. Българските партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение, съобразено с техния технически и финансов капацитет;

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и. Следва да се обърне специално внимание, че всеки инвестиционен приоритет се характеризира с конкретни допустими кандидати/партньори, специфична цел и целева група, като тяхното съответствие е условие за допустимост. 

Ето защо е много важно, при избора на инвестиционен приоритет тези особености да бъдат отчетени, като при разработването на проектното предложение се съблюдава пълното съответствие между кандидати/партньори, инвестиционен приоритет, специфична цел и целева група.

Общи изисквания за партньорствата:

По настоящата покана за подаване на проектни предложения е задължително партньорството с минимум един партньор от друга страна-членка на ЕС, различна от България. Транснационалният партньор няма право да разходва средства от бюджета на настоящата процедура. 

• Чуждестранните партньори трябва да бъдат регистрирани в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС http://ec.europa.eu/esf/transnationality/

• Чуждестранните партньори трябва да предложат специфични умения и опит, иновативни подходи при изпълнението на дейностите и др., които биха допринесли за по-доброто изпълнение на проекта. 

• Чуждестранните партньори имат право да участват в повече от едно проектно предложение по настоящата процедура; 

• Кандидатът и всички партньори по проекта са подписали Споразумение за транснационално сътрудничество (Transnational Cooperation Agreement), което е прикачено в платформата за транснационално сътрудничество на ЕС: https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/template-transnational-cooperationagreement-tca

В случай, че проектното предложение на чуждестранния партньор не бъде одобрено за финансиране от Управляващия орган в съответната държава-членка, то българският кандидат няма да сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, дори и неговото проектно предложение да бъде предложено за финансиране. 

Не се допуска замяната на чуждестранния партньор след подаването на проектното предложение по настоящата процедура.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

В рамките на процедурата, всяко проектното предложение задължително трябва да е обвързано с инвестиционен приоритет/и:

ИП 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила 

ИП 2: Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта (ЕСФ)

ИП 3: Модернизиране на институциите на пазара на труда, като публични и частни служби по заетостта и повишаване на адекватността спрямо потребностите на пазара на труда, включително чрез действия за повишаване на транснационалната мобилност на работната сила, както и чрез схеми за мобилност и по-добро сътрудничество между институциите и съответните заинтересовани страни 

ИП 4: „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ 

ИП 5: Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените

ИП 6: Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции на работната сила

ИП 7: „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” 

ИП 8: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” 

ИП 9: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” 

ИП 10: „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост ”

ИП 11: „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление”

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ дейности, 

като всяка една от тях следва да бъде включена във всяко проектно предложение:

1. Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации) чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, информация, добри практики и иновативни подходи (социални иновации) между партньорите и другите заинтересованите страни.

2. Адаптиране и валидиране на социални иновации, които могат да са на основата на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели.

3. Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

4. Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни).

5. Дейности за информация и комуникация

ДОПЪЛНИТЕЛНИ дейности 

Допустимо е в проектното предложение да бъдат включени една или и двете допълнителни дейности, посочени по-долу, като същите трябва да са обвързани с постигане целите на проекта:

1. Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки; 

2.  Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване);

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

• Разходи за персонал – разходи за възнаграждения и командировки.

• Разходи за закупуване на материали и консумативи

• Разходи за закупуване на материални активи - оборудване и обзавеждане

• Разходи за закупуване на нематериални активи

• Разходи за външни услуги

• Разходи за наем

• Разходи за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проекта, които следва да са в размер до 2 % от преките допустими разходи по проекта

• Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания и др.

• Разходи за конференции, семинари, обучения и други

• Разходи за застраховки на придобитото оборудване и обзавеждане

• Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде

• Непреки разходи – тези разходи ще бъдат служебно отразени от страна на уо и са в размер на точно 10 % от преките допустими разходи по проекта

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Подаване на проектно предложение (в опростен вариант) по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

За повече информация:
www.firstconsilting.bg


 
    Share