БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

Повишаването на капацитета за иновации на малкия бизнес работи в полза на моята общност


"ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО "БАЛКАН-СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 2014-2020 г."  "BALKAN - MEDITERRANEAN 2014-2020"TRANSNATIONAL COOPERATTION PROGRAMME ПРОЕК: ИНОВАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МСП SMEInnBoot № BMP1/1.2/2481/2017

 

 

Increasing SMEs innovation capacity works for the benefit of my community

"Повишаването на капацитета за иновации на малкия бизнес работи в полза на моята общност"

Водеща организация: Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес, с опит повече от 20 години в управлението на проекти, трансфера на иновации и подпомагането на развитието на общество, основано на знанието в България. С традиции в изграждане на бизнес-мрежи и капацитет за конкурентоспособност.

Партньори:

- Национален статистически институт- България: Института координира статистическата дейност на държавата, като сътрудничи с органите на статистиката при подготовката на проекта на НСП и изпълнението й; осигурява методологично единство в изследванията; представлява Националната статистическа система в Европейската статистическа система пред международни организации и поддържа връзки с националните статистически служби на други държави; осигурява съответствие на методологията, съдържанието и обхвата на статистическите изследвания с изискванията на Евростат;

- Държавен завод за статистика - Югославска Република Македония: Основните функции на институцията са събирането, обработката и разпространението на статистически данни за демографските, социалните и икономическите феномени в македонското общество, носител и координатор на статистическата система на страната, той е отговорна институция за международното сътрудничество в областта на статистиката, както и за определяне на статистическите методи и стандарти за осигуряване на защита на индивидуалните данни, които се събират от физически и юридически лица.

-Институт по статистика- Република Албания: Института осигурява прозрачна, неутрална и навременна статистика, която да помогне на потребителя да прецени развитието на процесите на трансформация в страната. Също така се стреми да се превърне в основен източник на статистическа информация, предоставяща на вземащите решения, изследванията и образованието в Албания, както и в международната общност, с подходяща, надеждна и съпоставима статистическа информация.

-Агенция за регионално развитие на Фондация "Корче", Албания: Фондация е с нестопанска цел, която подкрепя устойчивото икономическо развитие на региона Корча. Агенцията си е сътрудничила с донори, местни власти и централни правителствени институции за изпълнението на проекти и за изпълнение на мисията си за устойчиво развитие на региона.

-Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН България: Българската академия на науките е най-старата институция в съвременна България, създадена девет години преди възстановяването на българската държавност. Института има многобройни патенти и дипломи в различни сфери , като: Физически науки и науки за земята, Биологически и Химически, Инженерни науки и др. БАН разполага с общоакадемични списания в различни области като :математически науки, физически науки, химически науки, биологически науки, науки за земята, инженерни науки, хуманитарни науки, обществени науки, специализирани звена.

Фондация за научни изследвания и технологии Hellas, Научно-технологичен парк на Крит- Гърция: Фондация за научни изследвания и технологии - Hellas, създадена през 1983 г., е един от най-големите изследователски центрове в Гърция с добре организирани съоръжения, висококвалифициран персонал и репутация като научноизследователска фондация на най-високо ниво в световен мащаб. Формулярът докладва на Генералния секретариат за научни изследвания и технологии на Гръцкото министерство на образованието, научните изследвания и вероизповеданията. Фондацията е фокусирана върху области от значителен научен, социален и икономически интерес като: микроелектроника, лазери, материали, молекулярна биология и генетика, биотехнологии, компютърни науки, биоинформатика, роботика, телекомуникации, изчислителна математика, човешки и социални науки, културни изследвания и др.

 

Софтуерно инженерство и технология за интернет технологии - Кипърски университет- Гърция: Катедрата по компютърни науки в Кипърския университет има значителен ръст през последните няколко години и сега е дом на 22 факултета със силни групи в областта на изкуствения интелект, компютърната архитектура, компютърните мрежи, управлението на данни, графиката и виртуалната реалност, интернет компютингът, софтуерното инженерство и теоретичната компютърна наука. Департаментът разполага със силна научноизследователска инфраструктура, включваща високоефективни клъстери и мрежи за съхранение на данни, изчислителни облаци, смартфони и сензори и оборудване за виртуална реалност. От 2005 г. насам отделът е участвал в повече от 150 научноизследователски проекти, финансирани както от Европейския съюз, така и от Фондация за насърчаване на изследванията в Кипър.

 

Фонд за иновации и технологично развитие- Югославска република Македония: Мисията на Фонда за иновации и технологично развитие е да насърчава и подкрепя иновационните дейности в микро-, малки и средни предприятия (МСПМ), за да постигне по-динамично технологично развитие, базирано на трансфер на знания, научноизследователска дейност за развитие и иновации, които допринасят за създаване на работни места и икономически растеж и развитие, като същевременно се подобрява бизнес средата за развитие на конкурентните способности на компаниите.

 

Целта на проекта  "Целта на проекта е да се даде тласък на транснационалния иновационен капацитет на МСП и да се подпомогне създаването на устойчиви мрежови формации, включително иновационни клъстери с други МСП от региона на БМ, за да се споделят ноу-хау и да се разработят иновации чрез обединяване на тристранни спирални партньори оборудване на МСП със съответните данни, инструменти и системи.

Връзката между целите на програмата и проекта има два аспекта.

Първият аспект е свързан с по-конкурентната зона на БМ. Общата цел на проекта е да разгърне иновационния потенциал в рамките на МСП, като ги направи по-осведомени за значението на иновационните стратегии и стимулира регионалния капацитет за иновации чрез препоръка на иновационни клъстери на транснационално ниво.

Вторият аспект е свързан с насърчаването на интегрирано териториално развитие. Проектът предвижда 10 партньора от петте държави, както ЕС, така и страните-членки на ИПП, да си сътрудничат, да обменят опит и да разработват заедно иновативни инструменти.

 

Целеви групи на проекта

"Директните целеви групи ще бъдат пилотните МСП в региона на МЗ и партньорите по проекта. МСП ще се възползват от оценката на тяхното място в иновационната екосистема и разработените планове за действие, повишената способност за развитие / привличане на иновации и финансиране и повишен капацитет. Партньорите по проекта ще споделят ноу-хау и най-добри практики в разработването на данни, инструменти и системи за региона на БМ.

Непряко целевите групи, които ще се възползват от проекта, ще бъдат всички заинтересовани от иновациите екосистеми на МСП в региона (не само пилоти), включително МСП, бизнеса, научноизследователските институции, инвеститорите, университетите, политиците, технологичните паркове, свързани НПО и др. Заинтересованите от иновационни екосистеми за МСП ще се възползват от наличието на съпоставими статистически данни, инструмент за самооценка и универсална система за формиране на клъстер на иновациите, достъпна на платформата за ресурси на проекта (уеб страница).

Идеята на проекта, описана по-горе, бе разработена и съгласувана съвместно с всички партньори по време на срещи на живо и конферентни разговори. Идеята на проекта е оформена от спецификата на региона и разнообразието на включените страни. Партньорите по проекта включват НПО, които анализират търсенето и разработват планове за действие, националните статистически институти (НСИ), за да събират данни от сравнителен анализ и изследователски институти, необходими за разработването на единната клъстерна система Recommender. Проектното предложение бе разработено от консултантска компания, която координира партньорите във всички страни. "

"Очакваните резултати (ER) са свързани с показателите за ООП и Програмата:

- 1. Повишаване на знанията и разбирането в МСП относно техния иновационен капацитет

- Очакваният резултат е от ключово значение за разгръщане на иновационния потенциал, който все още не е реализиран - повишаване на знанията и способността на МСП да развиват / привличат иновации въз основа на плана за действие за иновации, който ще бъде отворен и достъпен чрез уеб страницата на проекта на всички МСП в петте страни. ER1 подкрепя програмата Индикатор - МСП ще бъдат по-склонни да въвеждат иновации продукт / процес.

2. Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез подкрепа за МСП без дискриминация, с данни, инструменти и система с високо качество и значение за повишаване на техния иновационен капацитет.

- Съответните статистически данни, SAT и Recommender клъстерната система предоставят на МСП инструментариума за планиране и разработване на ефективни иновации. Този очакван резултат е пряко свързан с показателя за резултатите от програмата в SO 1.2 - МСП въвеждат иновации за продукти / процеси.

 

3. Намаляване на различията в иновациите между страните от ЕС и ИПП чрез подкрепа за трансфер на ноу-хау в региона на МЗ

-Трансферът на ноу-хау се подкрепя чрез препоръка на иновационни клъстери на транснационално ниво. По този начин МСП ще донесат експертни знания в новосъздадените предприятия и това ще доведе до по-бързи и по-ефективни иновации на продукти / процеси.

 

4. Подобряване на процеса на вземане на решения и стратегическото планиране на правителствено равнище чрез осигуряване на данни, инструменти и система с високо качество и уместност на транснационално равнище за използване от наднационални, национални, регионални и местни политици

-Данните, инструментите и системите могат да се използват от създателите на политики на всичките 4 нива, за да се осигурят адекватни политики за стимулиране на иновациите. Освен това повече от 13 500 МСП ще си сътрудничат с изследователски институции, неправителствени организации и публични органи, за да се стимулира иновационният капацитет в МСП, така че да се въведат иновации за продукти / процеси ".

Първата партньорска среща  ще бъде проведена на 03.10.2017 г. в хотел Рила, София, ул. Калоян 6, София.

Национално Сдружение на Малкия и Среден Бизнес – НСМСБ, www.nasmb-bg.org

02.10.2017


 
    Share