Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Подмярка 16.1 Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ от ПРСР 2014-2020


Подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020

БЮДЖЕТ В ПРСР 2014-2020 - 20 МЛН. ЕВРО

Подкрепата се предоставя за сформиране и функциониране на оперативни групи за постигането на целите на Европейското партньорство за иновации /ЕПИ/ за селскостопанска производителност и устойчивост.

Оперативните групи се сформират за изпълнение на конкретен иновативен проект и за конкретен период на действие.

При кандидатстване за подкрепа оперативната група представя:

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛТА:

• План с основни предвиждани дейности и очаквани резултати с приложен характер;

• Описание на първоначален състав на членовете на оперативната група.

ФАЗИ НА ФИНАНСИРАНЕ:

ПЪРВА ФАЗА - СФОРМИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА

ПРЕДОСТАВЯ СЕ ПОДКРЕПА ЗА:

• Проучване за приложимостта на иновативния проект в конкретни географски райони и стопанства;

• Анализ на конкретните производствени методи във връзка с въвеждането в практиката;

• Създаване на база данни;

• Допустимо е да се подкрепят и дейности за стимулиране на интерес с цел избор на подходящи стопанства за прилагане на иновативното предложение и евентуално разширение на оперативната група. 

Подкрепата за първата фаза се ограничава до една година.

ВТОРА ФАЗА - ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА

Подкрепят се дейностите за осъществяване на сътрудничеството, както и преките дейности и инвестиции за изпълнение на иновативния проект.

Продължителността на втората фаза се посочва и обосновава в зависимост от иновативното предложение и очакваните резултати. 

При кандидатстване за подкрепа оперативните групи преценяват дали ще изпълняват проекта с първа и втора или само с втората фаза.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОПЕРАТИВНИТЕ ГРУПИ

Сформирани от минимум два субекта, които са лица или организации от следния вид:

Земеделски стопани

Научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване - организации по Закона за ССА и Закона за БАН

Висши училища с акредитации по релевантни професионални направления  

НПО с предмет на дейност в областта на селското или горското стопанство, опазване на околната среда или водите

МСП в областта на преработката на храни;

Консултантски организации с предмет на консултантската дейност в областта на селското стопанство или храните.

УЧАСТИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ В ОПЕРАТИВНАТА ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ И РАЗМЕР НА СУМАТА ПО ДЕЙНОСТИ 

Максималният размер на допустимитеразходи за една оперативна група и за един проект е 1 000 000 евро. 

Проучвания за приложимост на иновативния проект – 5 000 евро на година за оперативна група – допустими само за първа фаза на изпълнение;

Стимулиране на интерес и разширяване на оперативнатагрупа – 10 000 евро на година за оперативна група – допустими само за първа фаза на изпълнение;

Текущи разходи във връзка със сътрудничеството – 35 000 евро на година за оперативна група – допустими само за втора фаза на изпълнение.

Преки разходи за изпълнение на иновативния проект, включително разходи за инвестиции,  съгласно представен инвестиционен план – допустими само за втора фаза на изпълнение.

За разходите за проучвания, разходите за стимулиране на интерес и за текущите разходи във връзка със сътрудничеството максималният интензитет на помощта е 100%.

Максималната ставка на помощта е 70% от размера на допустимите инвестиции в случаите, когато видът на инвестициите в рамките на преките разходи в осъществявания проект попадат в обхвата на подмерки 4.1 или 4.2. от ПРСР 2014-2020.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ПЪРВА ФАЗА 

1. Оценка на степента на принос на иновативния проект за прилагане и разпространение на нови продукти, процеси и практики в приоритетниобласти

2. Оценка на капацитета на оперативната група за изпълнението на целите на иновативния проект.

Оценката се извършва на базата на  количествените и качествени характеристики на оперативната група, включително научен, консултантски и практически опит.

ПОДБОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРА ФАЗА 

По специална обява за оперативни групи, изпълнявали проекти с първа фаза

1. Оценка на прилагането на интерактивния подход и на приложимостта на резултатите от иновативния проект за първичното производство на земеделска продукция или преработката;

2. Оценка на очаквания ефект от планираните форми и методи за разпространение на резултатите за достигане до широк кръг земеделски стопани.

Публикацията е разработена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“


 
    Share