Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Отваряне на оферти


На 18 март /понеделник/, от 10:00 часа, в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0049 - С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА", ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВРАЦА - ПРОЕКТ 2" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 ГОДИНА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги", на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места", на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец", ул. „Огоста" № 3. Обособена позиция № 2 - Доставка на оборудване и обзавеждане за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги", на първи етаж и „Център за обществена подкрепа (ЦОП) / (до 4 места за спешно настаняване) и капацитет 100 места", на втори етаж с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец", ул. „Огоста" № 3, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП. Обособена позиция № 3 - Доставка и монтаж на специализирано оборудване и съоръжения за „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги", с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Медковец", ул. „Огоста" № 3. открита с Решение № 432/06.02.2019 година, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.02.2019 година с уникален номер: 00814-2019-0004и публикувана в Официален вестник на Европейския съюз с уникален номер: 2019/S 028-061913.

 

15.03.2019


 
    Share