Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ОТПАДАНЕ НА АКЦИИТЕ НА ПРИНОСИТЕЛ С ПРИЕТИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН


ОТПАДАНЕ НА АКЦИИТЕ
НА ПРИНОСИТЕЛ
С ПРИЕТИТЕ ПРОМЕНИ
В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Адвокат Янита Тончева е основател на консултантска компания "Модус Консулт" ЕООД и управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Тончева и партньори". Ръководи и фондация "Институт за устойчиво развитие на правото". Магистър по право в СУ "Св. Климент Охрид¬ски", със специализация "Правна и съдебна система на Европейския съюз" в Университет Нанси-2, Франция. Съветник е в Комисията по култура в 43-ото народно събрание, арбитър в Арбитражния съд при Националната юридическа фондация, медиатор.

 

Остават по-малко от три месеца до изтичане на крайния срок за акционерните дружества да заменят акциите на приносител с поименни акции.


Това изискване беше установено с приетия Закон за изменение на Търговския закон (обнародван в ДВ,бр. 88 от 23.10.2018г.), с който беше изменен чл. 178, ал. 1 и следващите текстове от ТЗ, посветени на акциите на приносител.


С тази промяна законодателят постави пред акционерните дружества, които имат издадени акции на приносител или временни удостоверения за този вид акции, нелеката задача да ги заменят с поименни акции.


СРОК


За извършване на замяната законът предвижда 9-месечен срок, считано от 23 октомври 2018 г. (влизането в сила на измененията в закона). Наред със замяната на акциите на приносител с поименни акции, дружествата следва да изменят и своите устави, в които да отразят настъпилата промяна.


До 26 юли 2019 г. всеки акционер, притежател на акции на приносител или временни удостоверения за такива акции, трябва да ги представи в съответното дружество, за да получи на тяхно място поименни акции. В случай, че не направи това, след изтичането на срока дружеството ги обезсилва. За акционера обаче, чийто акции са обезсилени, законът предвижда възможността да получи равностойността на направените по тях вноски в 6- месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването им.

С оглед заместването на акциите на приносител с поименни акции, дружествата, които досега не са издавали поименни акции, следва да имат предвид и задължението да водят книга на акционерите. Книгата следва да съдържа задължителната информация, регламентирана в чл. 179 от Търговския закон - името и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на притежателите на поименните акции, видът, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.


В същия срок кредиторите със залог на акции на приносител или временни удостоверения следва също да предприемат действия за замяна на акциите, които държат като обезпечение. В противен случай тези акции също подлежат на обезсилване. При извършването на замяната е необходимо дружеството да отбележи върху поименната акция залога съгласно заявлението на заложния кредитор и да го впише в книгата на акционерите.


Процедурата за замяна на акциите на приносител с поименни се прилага съответно и за акциите, запорирани от съдебен изпълнител по реда на чл. 515, ал. 1 от ГПК.

Тук е много важно да отбележим предвидената от закона отговорност на кредиторите със залог на акции на приносител или с наложен запор върху такива акции. Те ще отговарят за вредите, които виновно са причинили на акционерите с акции на приносител, довели до обезсилване на техните акции, както и ако са извършени неверни записи относно залога или запора при замяната на акциите.


ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


След замяната на двата вида акции, акционерните дружества следва да проведат общо събрание на акционерите, на което да приемат съответните промени в устава си и да ги заявят за вписване в Търговския регистър. Към заявлението за вписване на промените освен изменения устав, дружествата трябва да приложат и заверено актуално извлечение от книгата на акционерите.


ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ


За неизпълнение на задълженията на акционерните дружества за замяна на акциите на приносител с поименни акции законът предвижда тежка санкция. Акционерните дружества, които до 26 юли 2019 г. не са подали заявления за вписване на промени в Търговския регистър, подлежат на прекратяване по реда за прекратяване на акционерни дружества по съдебен ред с иск от прокурора съгласно чл. 252, ал. 1,
т. 4 от ТЗ.
В 2-месечен срок, считано от 26 юли, Агенция по вписванията съставя списък на дружествата, които не са изпълнили задълженията си за замяна на акциите и съответно нямат висящо производство за вписване на промени. Агенция по вписванията изпраща изготвения списък на прокуратурата, която от своя страна ще има основание да заведе искове за прекратяване на дружествата по чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ. Списъкът подлежи на актуализиране на всеки 6 месеца.

13.11.2019


 
    Share