БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила


Процедура BG05M20P001-3.002:
Образователна интеграция
на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила

 

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване", Инвестиционен приоритет 9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите" посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ:
BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА".

Крайните срокове за представяне на предложенията са:
- Първи срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 30.11.2015 г.

- Втори срок за кандидатстване - не по-късно от 23:59 часа на 29.04.2016 г.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
- подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
- засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
- повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
- допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
- взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;
- създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
- включване на родителите в образователния процес;
- преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин;

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;

4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските квартали/махали в градовете до училище);

5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила;

6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;

7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;

8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;

9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование;

10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;

11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;

12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието;

13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).

14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на съответната община).

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) - www.eumis2020.government.bg. Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатсване в срок до 09.11.2015 г. Срокът за искане на разяснения се отнася и за кандидатите към втория срок за кандидатсване.

 


 
    Share