Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ


НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ

  Велислава Ивановска
  Кремена Райкова

  ФЪРСТ Консултинг

  В очакване на старта на процедура "Разработване на продуктови и производствени иновации"

  След като на 04.05.2017г. изтече срокът за входиране на предложения и коментари по общественото обсъждане на документацията по процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съвсем скоро предстои и самото й стартиране.

Основната цел на процедурарата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията.

Общият бюджет на процедурата за безвъзмездна финансова  помощ е 68 454 050 лева (35 000 000 евро), разпределени в зависимост от категорията  на предприятието-кандидат, както следва:

• Микро и малки предприятия: 39 116 600 лева (20 000 000 евро)

• Средни предприятия: 13 690 810 лева (7 000 000 евро)

• Големи предприятия: 15 646 640 лева (8 000 000 евро)

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ:

Минимален размер:

Максимален размер:

 

100 000 лева

Микро/Малки предприятия:

500 000 лева

Средни предприятия:

750 000 лева

Големи предприятия:

1 000 000 лева

ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ

I. Елемент А – приложим режим „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

Вид изследвания

Микро и малки предприятия

Средни предприятия

Големи предприятия

Индустриални научни изследвания без ефективно сътрудничество

70%

60%

50%

Индустриални научни изследвания с ефективно сътрудничество

80%

75%

65%

Експериментално развитие без ефективно сътрудничество

45%

35%

25%

Експериментално развитие с ефективно сътрудничество

60%

50%

40%

II. Елемент Б - приложим режим „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта

Микро, малки, средни и големи предприятия

70 %

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ:

Предприятия, които са:

• Tърговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

• Имат поне три приключени финансови години (2014, 2015 и 2016)

Като партньори по проекта могат (но не е задължително) да бъдат привлечени научни организации:

а) Акредитирани български висши училища, или;

б) Факултети към български висши училища, съгласно чл. 26 от Закона за висшето образование или действащите към факултетите обслужващи звена (по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование), или;

в) Институти или академични специализирани звена на Българската академия на науките, или;

г) Експериментални лаборатории и изследователски институти по смисъла на чл. 60 от Закона за администрацията, или;

д) Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към „София Тех Парк“ АД.

В случай че проектното предложение се осъществява в партньорство минимум 10%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Едно проектно предложение може да включа повече от един партньор

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА

ЕЛЕМЕНТ А

1. Извършване на тествания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

ЕЛЕМЕНТ Б

1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

4. Визуализация на проекта. 

Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения, включващи дейности само по Елемент А или комбинация от двата елемента, като включването на дейности по Елемент А е задължително. Включването САМО на дейности по Елемент Б е НЕДОПУСТИМО по настоящата процедура.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

ЕЛЕМЕНТ А

1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.

2. Разходи за оборудване и инструменти, представляващи ДМА, за срока на изпълнение на проекта, необходими за разработването на иновацията:

а) Разходи за наем на оборудване и инструменти – до 50% от стойността на съответния актив;

б) Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

3. Разходи за амортизация за сгради и помещения, за срока на изпълнение на проекта, вписани в активите на кандидата/партньора, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта.

4. Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията:

а) Разходи за възлагане на научни изследвания;

б) Разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица – до 20% от общо допустимите разходи по проекта;

в) Разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

5. Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията.

ЕЛЕМЕНТ Б (до 50% от общо допустимите разходи по проекта)

1. Разходи за придобиване на ДМА, необходими за разработването на иновацията – до 100 000 лв.

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на иновацията – до 100 000 лв.

3. Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.

• Разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел и/или промишлен дизайн на разработената иновация;

• Разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;

• Разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от права върху разработената иновация.

4. Разходи за визуализация на проекта – до 2 000 лв.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

По процедурата ще бъде приложена специфична тематична фокусираност в съответствие с приоритетите на ИСИС. По настоящата процедура ще се подкрепят изключително 

проекти, чието изпълнение води до разработване на продукт (стока или услуга) или  процес, попадащи в рамките на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на ИСИС. 

• Mехатроника и чисти технологии; 

• ИКТ и информатика; 

• Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; 

• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Максимален срок за изпълнение на проектите: 24 месеца

Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg 

За повече информация: 

www.firstconsilting.bg 


 
    Share