БРОЙ 6, 2018 XLIII   вход за абонати  
bg | en           

МОГЪЩАТА БЪЛГАРСКА АД МИНИСТРАЦИЯ


МОГЪЩАТА БЪЛГАРСКА АД (МИНИСТРАЦИЯ)

Или повишава ли се капацитета й с увеличаването на щатните бройки

В нашата, малка по население страна, през 2017 г. са работили има 580 административни структури, които прилагат Закона за администрацията. За сравнение през 2016 г. са били 559.

ТЕЗИ 580 АДМИНИСТРАЦИИ ОБАЧЕ НЕ СА ВСИЧКИ у нас. Поради спецификата на своята дейност в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) не са въвели още данните за 2017 г. Няма данни за служби на по-специален режим на отчет като: 

- „Авиоотряд 28“,  

- Държавната агенция „Национална сигурност“, 

- Държавната агенция „Разузнаване“, 

- Държавната агенция „Технически операции“, 

- Служба „Военна полиция“, 

- Служба „Военна информация“, 

- Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, kакто и такива структури като:

- Централната избирателна комисия, 

- Икономически и социален съвет, 

- Националният военноисторически музей.

По обобщени данни от администрациите, които са отчели числеността си в ИИСДА, общата щатна численост към 31 декември 2016 г. е 132 648 щ. бр. Щатните бройки в централната администрация са 98 663, а в териториалната администрация 33 985. Числеността на общинските и районни администрации в състава на териториалната администрация е 25 526 щ. бр. Справката е направена от в. "Банкеръ". 

КАТО ЦЯЛО БЮРОКРАЦИЯТА У НАС РАСТЕ - КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017-А Е 139 665 ЩАТНИ БРОЙКИ, ВЪПРЕКИ УВЕРЕНИЯТА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯТА Й. 

За сравнение според докладите до ИИСДА през 2003 г. отчетената обща щатна численост на  държавната администрация е 

81 062, от които в централната администрация - 61 372, в териториалната администрация (областна и общинска) - 19 690 души.

Оказва се, че сега през 2017-2018 г. десетки администрации не са се съобразили със закона и са подали частични отчети или такива с грешки. Остава въпроса какъв им е административния и експертен капацитет.

В тези  580 административни структури не влизат и някои комисии, звената на съдебната система, липсва Държавния фонд „Земеделие“ и т.н.

Освен това съществуват общо 70 консултативни съвета, от които 32 са създадени с постановление на Министерския съвет и 38 – със закон. От тях 35 са създадени към правителството, 28 са създадени като консултативен орган към министър, пет – към председател на държавна агенция, и два – към изпълнителен директор на изпълнителна агенция. Администрацията има и широк фронт за нарастване - незаетите щатни бройки са 10 760. Като негативен факт се отчита голямото текучество.

ЗА ЗАПЛАТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА СА ИЗХАРЧЕНИ НАД 5 МЛРД. ЛЕВА, А РАЗХОДИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА ПРЕЗ 2017 Г. СА СЕ УВЕЛИЧИЛИ С 400 МЛН. ЛВ. В СРАВНЕНИЕ С 2016-ТА.

Данните са главно  от Националния статистически институт по справки, подавани към него. Те може да са и неверни, защото за неподаден години наред отчет към ИИСДА не се носи отговорност. 

КАТО ГОВОРИМ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОЯТО Е НА ДЪРЖАВНА ИЗДРЪЖКА И БИ ТРЯБВАЛО ДА Е В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И ОСОБЕНО НА БИЗНЕСА Е ЛОГИЧНО ДА СЕ ИЗБИРАТ И НАЗНАЧАВАТ НАЙ-ДОБРИ СПЕЦИАЛИСТИ. 

Оказва че, че не е съвсем така. 

ПОВЕЧЕТО СА НАЗНАЧЕНИЯТА БЕЗ КОНКУРС 

Конкурсното начало се прилага сравнително ограничено – само 33.5% от служителите са назначени по този начин.

Администрацията се оказва и добро място за реализация предимно на жени.

– щатните бройки, заети от жени в държавната администрация са 67 500. А на ръководните длъжности жените са точно две-трети – 66% от всички. 

Като образователен ценз 57% от чиновниците са висшисти. 33% са завършили стопански науки, технически – 15.8%, право - 11%, педагогика – 7.1%, сигурност и отбрана – 6.5%, социални науки – 5.7 процента. С друга специалност са 21%.

НАЙ-ГОЛЯМО ТЕКУЧЕСТВО Е ИМАЛО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ АГЕНЦИИ

Почти всеки пети е бил освободен. През тях преминават и се разпределят европейските средства.

Оценките за дейността на администрацията, които тя си е поставила:

– „Изключително изпълнение“ – 7559 оценки, или 11.2% от всички поставени;

– „Изпълнението надвишава изискванията“ – 35 639 оценки, или 52.7% от всички поставени;

– „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ – 23 585 оценки, или 34.8% от всички поставени;

– „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“ – 827 оценки, или 1.2% от всички поставени;

– „Неприемливо изпълнение“ – 76 оценки, или 0.1%.

Покрай „изключителното изпълнение“ са подадени 

129 891 ЖАЛБИ ПО ПОВОД ЛОШО АДМИНИСТРИРАНЕ. 

Исканията до съда за завеждане на дела заради действия или бездействия на администрацията са 3045.

Драматични размери достига у нас диференциацията в заплащането за една и съща работа на една и съща длъжност в едно и също звено. Например началник отдел може да взима 800 лв. основна заплата, може да взима и 3200 лв., на старши специалист може да му дават от 480 лв. до почти 1700 лева. Тези методики за определяне на заплащането, които са нормативно постановени, облагодетелстват като че ли принципа за „наш човек“.

АДМИНИСТРАЦИЯТА Е СИЛНО КОМПЮТЪРИЗИРАНА

Но от 115 743 бр. компютри и лаптопи във ведомствата на 23 221 не е инсталиран антивирусен софтуер. 13.79% от администрациите нямат система за документооборот, 15.69% нямат система за правно-информационни услуги, 31.03%  не са въвели система за управление на човешките ресурси, 3.62% нямат счетоводна система, 43.45% не разполагат със система за управление на база данни,  55.86% нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през WEB. 

….И ТЕЛЕФОНИЗИРАНА

Затова пък 132 000 души общо ползват 355 327 активни телефонни номера, от които 150 247 фиксирани, 193 521 мобилни и 11 559 комбинирани..

Могъщата българска бюрокрацията ползва 2648 сгради. Повечето ведомства и структури са разположени в няколко. Възможно да се преструктурира месторазположението на различните звена – особено в столицата, така че те да се съберат под общ покрив, но не е направено. Това със сигурност ще е удобно за гражданите и фирмите, ползващи услугите им, само че защо да се прави, след като в нашата държава гражданите работят за чиновниците, а не обратното. 

В ДИГИТАЛНАТА ЕВРОПА ЧИНОВНИЧЕСКАТА АРМИЯ У НАС РАСТЕ, А ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ПОТЪНАЛО В БЪДЕЩЕТО. ОБЕЩАВАТ, ЧЕ Е В БЛИЗКОТО. 

По-горе стана дума, че 5 млрд лева на година ни струва издръжката на администрацията. Но в отчетената бройка не влизат хората, работещи в структурите за сигурност. Не са МВР и МО. Числеността на работещите там е 92 000 души. 

 


 
    Share