БРОЙ 1, 2018 XXXVIII   вход за абонати  
bg | en           

МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ПРЕД БИЗНЕС КЛУБ


МИНИСТЪРЪТ НА ИКОНОМИКАТА ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ ПРЕД БИЗНЕС КЛУБ: РЪСТЪТ НА ИКОНОМИКАТА Е РЕАЛЕН

Министър Караниколов първият ми въпрос е за административната реформа. Докъде ще стигне. Как Министерството на икономиката ще действа активно за намаляване на административните тежести над бизнеса. Посочете примери.

- Трябва да се похвалим с това, че съгласно отчетените данни Министерството на икономиката е сред трите министерства с най-много изпълнени мерки - 35.

По отношение на намаляване на административна тежест Министерство на икономиката оптимизира следните административни услуги:

Предвижда се промяна в 60% от услугите, предоставяни от МИ и второстепенните разпоредители с бюджет. Промяната включва: отпадане на услуги, намаляване на изискуемите документи, намаляване на такси, съкращаване на срокове и служебно предоставяне на информация.

В резултат от намалението на таксите, по данни на администраторите на режими, се очаква редуциране на пряката финансова административна тежест за бизнеса с около 200 хил. лв. годишно. В резултат от оптимизацията на предоставяните услуги се очаква многократно по-голямо намаление на разходите на бизнеса, свързано с намаляването на броя изискуеми документи, съкращаване на сроковете, предоставяне на всички възможни начини на плащане (по банков път, през ПОС терминали) на административните услуги.

Вторият ми въпрос е свързан с отчитания ръст в икономиката. Той реален ли е? И как ще стимулирате регионите с оттеглящо се(мигриращо и емигриращо) население? Имам предвид тоталните диспропорции в развитието на регионите в България.

- Отчитаният ръст на икономиката е реален е базиран на данни, подавани от икономическите оператори, въз основата на които Националния статистически институт изчислява макроикономическите показатели, обуславящи икономическия растеж. 

През 2016 и 2017 г. наблюдаваме цялостно оживление на българската икономика. През 2017 г. прогнозата е за 4% ръст. В регионите за оживлението съдим най-вече от данните за пазара на труда за 2016-2017 г. През третото тримесечие на 2017 г. заетите в страната вече са с 212 хил. души повече от 2013 г. и достигат 3,225 млн. души. Коефициентът на заетост е на рекордно високониво – 68,5%. За сравнение, пикът в заетостта преди кризата бе отчетен през третото тримесечие на 2008 г. – 65%.

Областта с най-силна икономика остава столицата. Областите Габрово, Стара Загора, Варна и Русе също са с много добри икономически показатели. Характерен за всички области - лидери по икономическо развитие е високият приток на инвестиции, по-високи доходи и по-добър стандарт на живот. Обратно, в дъното по икономическо развитие се нареждат областите Пазарджик, Видин, Сливен, Силистра, Кърджали, като общото между тях е, че всички те страдат от липсата на частни инвестиции. Това означава висока безработица, ограничена заетост и ниски доходи. През 2016 и 2017 г. и в петте области инвестиционната активност бележи подобрение, но остава сравнително ниска за страната.

Политиката на МИ е насочена към осигуряване на растеж и развитие на българската икономика. Важни аспекти са осигуряването на благоприятна среда за бизнес, с особено внимание към малките и средните предприятия. В изпълнение на тези политики Министерството е приело и изпълнява две стратегии с хоризонт до 2020 г.– „Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ и „Иновационна стратегия за интелигентна специализация“ (ИСИС), с които се цели да се подкрепи икономиката и конкурентоспособността на регионите.

Позиционирането на България като предпочитана дестинация за инвеститори в сектори с висока добавена стойност и привличането на инвестиции е от приоритетите в работата на Министерството на икономиката. В по-слабо развитите региони сме създали възможност за насърчаване на дългосрочни проекти в производството и създаването на устойчива заетост за местното население посредством по-ниските прагове за сертфициране на проекти по Закона за насърчаване на инвестициите, както и двойно по-дългия период за възстановяване на здравни и социални осигуровки на работодателите за новите работни места. Инвеститорите могат да се възползват от изграждане на довеждаща инфраструктура и придобиване на имоти част на държавна и частна общинска собственост без търг и конкурс.

От началото на годината до момента по Закона за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 27 проекта, от които 19 са извън столицата. 

Усилията ни са насочени към намаляване на административната и регулаторната тежест. Намаляването на административната и регулаторната тежест е процес, който изисква не само време за дефиниране, осъществяване и прилагане на мерките, но и мониторинг на действащите режими. 

Европредседателството. Предстои приемане на нов бюджет на ЕС. Нашата икономика до голяма степен е зависима от преки плащания, особено в сферата на иновациите, новите производства, обновяването на машините и технологиите. Как ще реагира Министерството на икономиката при промяна на правилата? 

- Българското председателство ще положи усилия за търсене на най-подходящите решения не само за бъдещето на кохезионната политика, но и за цялостното сближаване в европейското общество.

Постигането на конкретни резултати и осигуряването на европейска добавена стойност са от ключово значение за европейския проект и реализацията му чрез бюджета на ЕС. Едновременно с това те са и характерни черти на политиката на сближаване, водеща до осезаеми резултати за всички региони на ЕС, поради което бъдещето на тази политика е важен приоритет за Българското председателство. 

Сред основните приоритети на Българското председателство е продължаването на дебата за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) след 2020 г., с цел подпомагане на по-бързия и ефективен преговорен процес. Ще се работи за продължаване на целенасочената помощ на ЕС за създаване на устойчиви работни места, икономически растеж и социално сближаване чрез запазване на ключовата роля на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. 

Българското председателство ще положи усилия за открит дебат за бъдещето на кохезионната политика и нейната роля за реализацията на приоритетите на ЕС след 2020 г., като ще работи за запазване на ключовата й роля в бюджета на ЕС след 2020 г., като основна политика за дългосрочни инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие на Съюза.  

Отчитайки широко идентифицираната от държавите членки необходимост от опростяване на законодателството, правилата и процедурите, ще работим за оптимизиране модела на споделено управление и ефективно прилагане на принципа на пропорционалност, с фокус върху резултатите. 

Българското председателство ще работи за хармонизиране на правилата на фондовете и инструментите на Европейския съюз, както и за намирането на правилен баланс между безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, както и между традиционните приоритети и новите предизвикателства. 

Министър Караниколов, Вашето пожелание съм българския бизнес през новата 2018 г. 

- Желая една динамично развиваща се година, с много нови хоризонти, пазари и дългосрочни партньорства. Бъдете смели и постигайте целите си. 

Интервю на Велислав Русев


 
    Share