Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МСП


Бизнес Клуб
Е КАУЗА

Защото работи в името на малките и средни предприятия (МСП) в България.

 


КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА МСП?

Вид предприятие Численост на персонала Оборот
Микро до 10 човека под 2 млн. евро
Малки до 50 човека под 10 млн. евро
Средни до 250 човека под 50 млн. евро
Големи над 250 човека над 50 млн. евро
     
КАК УЧАСТВАТ В ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ?

Вид предприятие Брой предприятия в % Брой наети лица в %
Микро 90% 28,9%
Малки 8,2% 24,3%
Средни 1,5% 22,3%
Големи 0,2% 24,5%
     

Какво пише в Националната стратегия за МСП?

 • В областите на „Интернационализация“ и „Умения и иновации“ българските МСП са на последно място в Европа
 • Над 30% от МСП са в областта на търговията на дребно
 • 8% от МСП са в областта на високотехнологичните производства
 • Производителността на труда е под средната за ЕС
 • Слабо участие на български МСП в международни програми
 • Капиталовото финансиране е ограничено
 • Програмите за подпомагане на МСП, финансирани от ЕС, остават до голяма степен неоползотворени

Кои са заплахите за МСП в България?

 • Държавата не полага достатъчно усилия за административна подкрепа на МСП
 • Демографската криза води до намаляване на относителния дял на най-младите предприемачи
 • За периода 2008–2011 година основните икономически индикатори на МСП се влошават. Производителността на труда се понижава със 7%, а инвестициите в ДМА за 1 МСП намаляват с 50%.
 • Висока концентрация на МСП в столицата

БИЗНЕС КЛУБ – ГЛАСЪТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В БЪЛГАРИЯ

 


 
    Share