БРОЙ 2, 2018 XXXIX   вход за абонати  
bg | en           

Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете


Какво прави Европейският Съюз за правата на жените и равенството между половете

През 2015 г. Европейската комисия представи план "Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.". 

В ПЛАНА СА ФОРМУЛИРАНИ 5 ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:

увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната икономическа независимост на жените и мъжете;

намаляване на разликите в заплащането, доходите и пенсиите на жените и мъжете и по този начин преодоляване на бедността сред жените;

насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения;

борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите; 

насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

 През 2017 г. година Европейската комисия фокусира усилията си в три основни области:

Намаляване на разликата в заплащането: Комисията представи конкретен план за действие за намаляване на разликата в заплащането между половете до края на 2019 г. В плана за действие настоятелно се призовават Европейският парламент и държавите-членки  да приемат предложението за равновесие между професионалния и личния живот от април 2017 г., и се насърчават правителствата и социалните партньори да приемат конкретни мерки за подобряване на баланса между половете при вземането на решения;

Противопоставяне на насилието върху жени и момичета: 2017 г. бе посветена на усилия за прекратяване на насилието върху жени, както и политическото и икономическото неравенство между жените и мъжете, като беше поставен специален акцент върху разликата в заплащането на жените и мъжете и равновесието между професионалния и личния живот. 

Европейската комисия инициира стратегия, която ще се фокусира върху участието на жените в сферата на технологиите, за да отговори на новите предизвикателства, които цифровото бъдеще носи. Тези области са определени на база на проучването публикувано на 08 март 2018 г., чиито констатации отново повтарят, че в цифровия сектор не само участват по-малко жени, но и техният брой намалява.

Какви са ключовите констатации от доклада за равенство между жените и мъжете от 2018г.?

Заетостта на жените продължава бавно, но равномерно да се увеличава и достига 66.6% през третото тримесечие на 2017. Въпреки този напредък, жените все още са далеч от пълната икономическа независимост. Проучване на Еurofound за условията на труд показва, че  в сравнение с мъжете  заетостта при жените е по-ниска, те биват наети в по-ниско платени сектори, работят средно по 6 часа повече на седмица от мъжете, но им се заплащат по-малко часове, имат повече прекъсвания в кариерното развитие. 

В ЕС заплащането на час на жените е средно 16% по-ниско от това на мъжете, като разликата варира в различните държави членки.

Делът на жените в управителните съвети на едни от най-големите компании, регистрирани в страни членки на ЕС достига само 25%. Франция е единствената страна членка, в която делът на жените в управителните съвети е над 40%.

В сферата на политиката цифрите варират: Например в парламентите на Швеция, Финландия и Испания се включват поне по  40% от всеки пол, докато в други шест държави (Хърватия, Кипър, Гърция, Латвия, Малта и Унгария) жените са под 20%. Примери за полово-балансирани правителства са тези на Германия, Франция, Словения и Швеция, противно на Унгария, където в правителството няма жени. 

Полово-базираното насилие остава част от ежедневието на хората. Според Европейския институт за равенство между половете, по скалата от 1 до 100, където 1 е отсъствието на насилие, а 100 е често практикувано насилие върху жени, резултатът на ЕС е 27,5. 

Резултатът варира  в различните държави - от 22,1 в Полша до 44,2 в България.

 КАКВО ПРАВИ ЕС, ЗА ДА ПОМОГНЕ НА ЖЕНИТЕ ДА ОСТАНАТ НА ПАЗАРА  НА ТРУДА?

През април 2017 г. Европейската комисия прие комплексен пакет от различни политически и правни мерки, за да подобри равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители. Предложението за директива цели да осъвремени законодателството на ЕС в областта на взимане на отпуска по семейни причини и гъвкавостта на условията за работа. Директивата предлага общоевропейско право на отпуск по бащинство и укрепва съществуващия родителски отпуск. Бащите биха могли да взимат най-малко 10 работни дни от отпуск по бащинство около времето на раждане на детето, компенсиран поне на нивото на обезщетението за болнични. Също така, 4-месечният отпуск за отглеждане на дете ще бъде компенсиран най-малко на нивото на болничен и не може да се прехвърля от единия родител на другия. Родителите ще имат правото да вземат отпуск по гъвкав начин (на непълен работен ден или на части) и възрастта на детето, до която родителите ще могат да ползват отпуск, ще бъде увеличена от 8 на 12 години.

Не на последно място, директивата дава правото да се изискват по-гъвкави работни договорености за всички работещи родители на деца до 12 години и такива, полагащите грижи за зависими роднини, не само по отношение на времето (гъвкаво и/или намалено работно време), но и по отношение на работното място. 

Как се развива разликата в заплащането на жените и мъжете, и какво прави Комисията?

Неравенствата на пазара на труда се отразяват и в разликата в заплащането на жените и мъжете. През 2015 г. жените са печелили средно с 16,3% по-малко от мъжете за всеки отработен час. Значителни различия могат  да се наблюдават сред държавите членки на ЕС: разликата в заплащането на жените и мъжете варира от 5,5% в Италия до 26,9% в Естония.

ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ СА ДОСТА СХОДНИ В ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ:

липса на прозрачност при заплащането;

по-голям брой жени в индустрии с ниски равнища на заплащане и по-малък брой в добре заплатените сектори;

неравномерното разпределение на отговорностите по полагане на грижи между жените и мъжете.

Ще успеят ли жените да разчупят "стъкления таван"?

 По данни на Европейския институт за равенство между половете (ЕIGE) през октомври 2017 г. жените съставляват една четвърт (25.3%) от членовете на управителния съвет на най-големите дружества на ЕС, котирани на борсата. Франция (43.4%) е единствената държава-членка, в която жените са над 40% състава на ниво управителен съвет – това е постигнато чрез въвеждане на законодателна квота през 2011 г., която изисква предприятия да достигнат до януари 2017г. целта от 40%.  В други девет страни най малко 25% жени участват в управителните съвети (Белгия, Дания, Финландия, Германия, Италия, Латвия, Холандия, Швеция и Великобритания). 

Прогресивно развитие се забеляза в няколко държава-членки поради факта, че са предприети законодателни или други форми от положителни мерки, за да се постигне баланс между половете. В половината от държавите-членки се забелязва, че мъжете превъзхождат по брой жените в управителните съвети в съотношение 4:1 (т.е. по-малко от 20% жени), докато в Естония и Малта жените съставляват 10% от членовете на управителния съвет.

Представяне на жените и мъжете в управителните съвети на най-големите дружества на ЕС, котирани на борсата, Октомври 2017

 Планът за действие на ЕС за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете отново потвърждава ангажимента на Комисията да бъде преодолян „стъкления таван“. Комисията е решена да работи за приемането на предложението за директива от 2012 г. за най-малко 40% дял на по-малко представения пол сред директорите без изпълнителни правомощия, за осигуряване на прозрачен подбор на членовете на управителни съвети и ще насърчава правителствата да приемат стратегии с конкретни мерки за осигуряване на по-добър баланс между половете при вземането на решения.

А жените на висши длъжности в Европейската комисия?

Европейската комисия плавно се придвижва към постигането на поставената от президента Жан-Клод Юнкер цел да гарантира, че до края на текущия мандат (2019 г.) най-малко 40% от средните и висшите ръководители на Комисията ще са жени. Жените, управляващи на различни нива, са достигнали общо 38% на 1 март 2018 г., в сравнение с 30% в началото на мандата на Комисията (2014 г.). На ниво висше ръководство процентът на жените се е увеличил от 27% към 

1 ноември 2014 г. до 36%. На средно управленско равнище 38% от мениджърите са жени, в сравнение с 31%, когато встъпи в длъжност комисията "Юнкер". 

Какво прави ЕС относно борбата с насилието над жени? 

В допълнение към действията в рамките на политиките за равенство между половете, Европейската комисия се съсредоточава върху насилието над жени в редица други области като търговия, миграция и вътрешни работи, транспорт и външно сътрудничество. Освен това Европейският социален фонд подкрепя целеви действия за борба с насилието над жени, особено над жени с увреждания и над жени, лишени от свобода.

Що се касае до трафика на жени и момичета, директивата за борба с трафика на хора предписва определянето на специфични за пола мерки за подкрепа на жертвите. Накрая, новият набор от политически приоритети, приети от Комисията на 4 декември 2017 г., поставя равенството на половете като главен приоритет с набор от действия, които адресират половите измерения на този тип тежко погазване на човешките права. 

Европейската комисия прилага мерки за предотвратяване на всички форми на тормоз в структурата на самата институция. 

Какво е Истанбулската конвенция?

Към днешна дата всички държави членки на Европейския съюз са подписали Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулската конвенция), а конвенцията е ратифицирана в 17 държави. Истанбулската конвенция е първият официален инструмент на Европейския съюз за налагане на общи стандарти за превенция на насилието над жени и домашното насилие, защита на жертвите и наказване на извършителите. Като резултат от предложение на Европейската комисия от  март 2016 г., ЕС подписва конвенцията на 13 Юни 2017 г. Изготвя се решение на Съвета на Европейския  съюз, с очакване то да бъде прието през 2018 г. Конвенцията ще позволи на държавите членки да развият обща рамка за борба с насилието над жени.

 


 
    Share