БРОЙ 6, 2018 XLIII   вход за абонати  
bg | en           

Как се намаляват данъците чрез дарения за физически и юридически лица


Как се намаляват данъците чрез дарения? (за физически и юридически лица)

Васил Пантев е мениджър управление на знанието в Kreston BulMar, 
експерт в областта на счетоводството и данъците

Всички данъчно задължени лица несъмнено искат максимално да намалят дължимите данъци. По този повод един от често задаваните въпроси е, дали е възможно данъчната тежест да бъде намалена, без това да противоречи на нормативната уредба. В българското законодателство са предвидени редица данъчни облекчения. Подробно ще разгледаме възможностите физическите и юридическите лица да намалят данъчните си задължения чрез дарения.

Законодателството дава възможност на лицата, направили дарения, да облекчат данъчното си задължение, като намалят облагаемата данъчната основа с размера на дарението. Не всички дарения, обаче, водят до облекчение. Освен това  има определен лимит, до който може да бъде данъчното облекчение. Данъчните облекчения за юридически лица са изброени в чл. 31 от ЗКПО, аналогични разпоредби са предвидени в чл. 22 от ЗДДФЛ. 

Предвидените лимити за размера на признатите разходи се определят спрямо дейността на приемащото дарението лице, в процент от счетоводната печалба за юридическите лица и в процент от сбора на облагаемите данъчни основи за физическите лица. С това законодателят цели стимулиране на данъчно задължените лица,  по свое желание да финансират различни дейности свързани с образование, здравеопазване, култура и други социално-икономически дейности. Водещо изискване за юридическите лица е да имат положителен счетоводен резултат, т.е. да са на счетоводна печалба. В случай, че са на счетоводна загуба, губят възможността да се възползват от данъчно облекчение във връзка с направено дарение. 

Важна нормативно ограничение е, че стойността на данъчното облекчение, не може да превишава от 65 на сто от счетоводната печалба за юридическите лица и облагаемата данъчна основа за физическите лица. 

Категоризирането на получателите на дарението е аналогично за юридическите и физическите лица, като различните категории позволят различен максимален размер на облекчение. 

С до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 5 на сто от облагаемите основи на физически лица, се признават разходите за дарения направени в полза на:

здравни и лечебни заведения; 

институции за предоставяне на социални услуги и специализирани институции за грижа, подпомагане и отглеждане на деца;

детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;

бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

регистрирани в страната вероизповедания;

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;

лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;

Българския Червен кръст;

социално слаби лица;

деца с увреждания или без родители;

културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;

юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";

комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;

детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

С до 50 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 50 на сто от облагаемите данъчни основи на физически лица, се признават разходите за дарения направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център за асистирана репродукция

С до 15 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 15 на сто от облагаемите данъчни основи за физически лица, се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството

В пълен размер се признават разходите на юридически лица за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

Важно е да се отбележи, че даренията се признават и в случай, че са направени в полза на идентични на изброените институции, намиращи се в държава членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. В този случай, лицето направило дарението трябва да притежава официален легализиран документ удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава, както и неговия превод на български език, извършен от заклет преводач.

От данъчното облекчение за дарения може да се възползват както българските юри¬дически лица, формиращи данъчен финансов резултат и дължащи корпоративен данък по общия ред, така и чуждестранни юридически лица с място на стопанска дейност в България, които формират данъчна печалба по реда на ЗКПО, както и всички физически лица.

За да документират направените дарения и да се възползват от правото си на данъчно облекчение, с подаване на годишна данъчна декларация задължените лица, следва да представят и:

копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения

копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен

официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач - когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава членка на Европейския съюз или държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


 
    Share