Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

КАК ДА ИЗБЕГНЕМ РИСКOВЕТЕ ОТ НЕУСПЕХ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС - част II


КАК ДА ИЗБЕГНЕМ РИСКOВЕТЕ ОТ НЕУСПЕХ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС
част II

  Г-н Виктор Врански е управител на консултантска фирма Вижън Т ЕООД.

  Вижън Т ЕООД е специализирана в провеждане на тренинги, коучинг и консултиране в областта на мениджмънта и продажбите.
  Г-н Врански е заемал ръководни позиции във водещи международни компании в продължение на 17 години. Притежава дългогодишен експертен опит в консултирането и провеждането на тренинги в областта на продажбите за бизнес организации от различни браншове.

  В настоящата статия ще разгледаме останалите четири ключови области, върху които е важно да се фокусиране при подготовка за стартиране на собствен бизнес.

• Юридически въпроси

- На първо място тук трябва да се избере подходящият тип фирма. Малкия и средния бизнес най-често работи, като ЕТ (едноличен търговец), ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) или ООД (дружество с ограничена отговорност). В повечето случаи дружеството с ограничена отговорност е по-добрият вариант. За някои видове бизнес ЕТ може да е предпочитан тип фирма, например при упражняване на патентни дейности, като фризьорски услуги, ключарски услуги и други.

  При избора на типа фирма е важно да се проучат режимите на данъчно облагане, начините на осигуряване на собствениците, изискванията за счетоводна отчетност и обхвата на личната отговорност на собствениците.

- Правни норми, касаещи бизнеса – за много дейности са в сила специфични нормативно регламентирани изисквания, които трябва да се вземат предвид в процеса на подготовка за стартиране на бизнеса, тъй като често са свързани с осигуряване на определени документи, инвестиции в оборудване, покриване на хигиенни изисквания и други.

• Персонал

  В случай че дейността изисква наемане на служители трябва да се реши, как ще се търси необходимия персонал и какви ще са разходите за това. Най-разпространеният начин в наши дни е чрез обяви в интернет. Също така могат да се ползват услугите на агенции за подбор на персонал, бюрата по труда или да се наемат познати. Независимо от използвания подход е важно да се отчете факта, че намирането на служители изисква време, което може да варира от няколко седмици до няколко месеца.

• Помещения и оборудване за осъществяване на дейността

- Помещенията необходими за дейността най-често попадат в една от следните категории – офис, магазин, производствен цех и склад. Важно е да се дефинират критериите, на които трябва да отговарят помещенията, като площ, местоположение, етаж, срок за наемане, възможности за паркиране и други. След това трябва да се проучи, при какви условия могат да се намерят необходимите помещения.

- Оборудването включва различни средства необходими за дейността на бизнеса, като компютърна техника, офис мебели, машини, обзавеждане за търговски обект, автомобили и т.н. Оборудването може да бъде закупено със собствени средства, чрез кредит или лизинг. В някои случаи то може да се ползва под наем. Първата стъпка е да се реши, какво оборудване ще е необходимо, след което трябва да се определи оптималният вариант за осигуряването му.

• Финанси

   Финансовите разчети са изключително важна част при подготовката за стартиране на собствен бизнес. Те трябва да включват следните калкулации за първите 12 месеца на бизнеса:

 1) Какви ще са еднократните разходи за стартиране на дейността – тук се включват неща, като държавни такси при регистрация на фирма, закупуване на оборудване, ремонти на помещения и други.
 2) Какви ще са текущите месечни разходи – тук влизат наеми, комунални услуги, заплати, осигуровки, банкови такси, застраховки, гориво за автомобили, зареждания с материали, вноски по кредити, лизинги и други.
  3) Приходи – оценява се от кой момент е реалистично да се очакват продажби и в какъв средно-месечен размер ще бъдат те.
 4) Финансов разчет за първите 12 месеца– прави се анализ, на база резултатите от предходните 3 точки, доколко бизнесът ще бъде в състояние да се финансира самостоятелно в рамките на първата си година от дейността. Казано по друг начин дали общите приходи за периода ще са по-големи от разходите. Ако разчетът показва негативни резултати, рискът за неуспех на бизнеса е много висок. В този случай могат да се търсят гъвкави промени, като редуциране на разходи, възможности за увеличаване на приходите, привличане на съдружник, който да осигури допълнителен финансов ресурс и други.

  Практиката показва, че една от най-често срещаните причини за големия брой фалити на новосъздадени фирми се крие в недостатъчната подготовка преди старта. В случай че систематично се следват насоките за предварителна подготовка, изложени в статиите в този и предишния брой, рискът за неуспех на новосъздадения бизнес може да бъде сведен до минимум.


 
    Share