Брой 12, 2018 XLVIII   вход за абонати  
bg | en           

Средства от Фонд „Красив Троян“ подпомагат жители на Троян да извършат ремонт на фасадите на своите жилища


Средства от Фонд „Красив Троян“ подпомагат жители на Троян да извършат ремонт на фасадите на своите жилища

На свое заседание от 24.04.2014 г., Общински съвет – Троян прие предложението на кмета на общината Донка Михайлова за учредяване на Общински Фонд „Красив Троян" и одобри Правилата за реда и начина за отпускане на средства от Фонда.

В юбилейната за град Троян годишнина, общинска администрация напомня на жителите на града за възможността, която фонд „Красив Троян“ предлага. За 2018 г. са заложени 10 000 лв. в бюджета на Фонда.

Още през 2014 г. Общината организира поредица срещи по темата, бяха разпратени писма до живущите в районите, посочени в условията на Фонда. Да припомним как той може да подпомогне финансово собственици, които желаят да ремонтират фасадите на жилищните си сгради (изразяващ се в пребоядисване на фасадата и възстановяване на архитектурни фрагменти със запазване на архитектурния им облик), намиращи се по ул. „Васил Левски“ от кръстовището ѝ с ул. „Васил Спасов“ до централния площад.

Всеки желаещ да се възползва от Фонда трябва да е собственик на сградата, да няма задължения към Общината и сградата да е с потвърден устройствен статут и може да получи финансово подпомагане в размер до 1000 (хиляда) лева.

В Центъра за услуги на гражданите в сградата на Община Троян, трябва да се подадат: копие от документ за собственост; заявление; количествено-стойностна сметка за необходимите материали. В подаденото заявление се описва квадратурата на фасадата, която ще се ремонтира, вида и количеството на материалите, които ще се използват за ремонта. Средствата ще се дават в условията на строг контрол, само в случаите, в които са спазени изискванията ремонта на фасадите да допринася за подобряване облика на централната градска част, като се съхрани специфичната архитектура на сградите.

Община Троян се надява в празничната година, жители на града да се възползват от финансовата помощ, за да може заедно да допринесем за по-добрия облик на града, който празнува своите 150 години.

Приложение: Правила за реда и начина за отпускане на средства от общински фонд  „Красив Троян”

 

Правила за реда и начина за отпускане на средства от общински

 

фонд „Красив Троян”

 

 

 

РазделI

 

Общи положения

 

 

 

          Чл.1. Тези правила уреждат реда и начина за отпускане на средства от фонд „Красив Троян”.

 

Чл.2. Целта на този фонд е подпомагане на граждани, които извършват ремонт и рехабилитация на фасадите на жилищните сгради, изразяващ се в пребоядисване на фасадата и възстановяване на архитектурни фрагменти със запазване на архитектурния им облик, по протежение на ул. „Васил Левски” от кръстовището и с ул. „Васил Спасов” до централен площад „Възраждане”.

 

            Чл.3. Разпределението на средствата от фонда се осъществява от комисия, определена със заповед на Кмета на община Троян. В комисията участват главния архитект, експерти и специалисти от отдел „ТСУ, КР”, отдел „Бюджет и човешки ресурси” и други.

 

Чл.4. Средствата от фонда се осигуряват от бюджета на Община Троян, дарения и спонсорства, всяка календарна година, в размер определен от Общинския съвет.

 

Чл.5.(1)Комисията по чл. 3:

 

1. Приема заявления, разглежда преписки и взема решения за отпускане на финансови средства от фонда или прави отказ при неотговарящи на изискванията заявители.

 

2. Дава методически указания относно процедурите за отпускане и разходване на финансовите средства от фонда.

 

3. Осъществява контрол за спазване на критериите и изискванията, регламентирани в настоящите правила при кандидатстване и отпускане на финансовите средства от фонда.

 

4. Представя на Кмета на Община Троян предложение за изплащане на отпуснатите средства.

 

5. Ежегодно представя доклад и финансов отчет за дейността си по тези правила пред Общински съвет-Троян.

 

(2) Кметът на общината разрешава със заповед отпускането на средства от общинския фонд.

 

Чл.6. (1) Председателят на комисията определя мястото и графика на заседанията на комисията за разглеждане на заявления, подадени по реда на тези правила.

 

(2) Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Чл.7. За заседанията на комисията се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения и резултатите от гласуването. Протоколът се подписва от присъстващите членове на комисията.

 

Чл.8. Всеки заявител има право да получи препис от протоколите на комисията.

 

Чл.9. В 7-дневен срок след разглеждане на всички заявления, комисията изготвя списък на одобрените за отпускане на финансова помощ за ремонт на фасадите на жилищните сгради, като посочва и размерът на отпуснатата сума.

 

Чл.10. Финансовата помощ се отпуска след приключване на строително-монтажните работи и съставяне на протокол при проверка на място от комисията по чл. 3.

 

Чл.11. За поставяне на скеле, необходимо за ремонта, заявителя не дължи такса за ползване на тротоари на Община Троян за времето на ремонта, но не повече от 30 дни.

 

 

 

РазделII

 

Критерии и изисквания за отпускане на средства от фонда

 

 

 

            Чл.12. Заявителите:

 

1. Да са собственици или наследници на сградата.

 

2. Да нямат данъчни задължения към Община Троян.

 

3. Сградата да е с потвърден устройствен статут.

 

           

 

            Чл.13. Изисквания за отпускане на финансова помощ:

 

1. Да се запази архитектурният облик на сградата;

 

2. Цветът на фасадата се предлага от собственика и утвърждава от комисията по чл.3.

 

3. Ако се наложи възстановяване на фрагменти и детайли по фасадата, следва да се търси допълнителна техническа помощ.

 

 

 

РазделIII

 

Размер на отпусканата финансова помощ

 

         

 

          Чл.14. Въз основа на представена от заявителя количествено-стойностна сметка за необходимите материали комисията одобрява отпускане на финансова помощ в размер до 30% от сумата, но не повече от 1 000 /хиляда/ лева. Комисията се произнася по коректността на представената количествено-стойностна сметка.

 

Чл.15. В подаденото заявление се описва квадратурата на фасадата, която ще се ремонтира, вида и количеството на материалите, които ще се използват за ремонта.

 

РазделIV

 

Необходими документи за отпускане на финансовата помощ

 

    

 

Чл.16. За отпускане на финансовата помощ заявителят представя следните документи:

 

-          Копие от документ за собственост;

 

-          Заявление по образец;

 

-          Количествено-стойностна сметка за необходимите материали;

 

-          Констативен протокол, подписан от комисията за извършения ремонт.

 

 

 

 

 

20.04.2018


 
    Share