Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Еразъм за млади предприемачи


Еразъм за млади предприемачи

Кремена Транакиева,
мениджър
Европейски фондове към Сдружение
„Обединени бизнес клубове”

 

Този конкурс за проекти се базира на Регулацията по програма COSME, тоест на специфичната цел на програмата „да насърчава предприемачеството и предприемаческата култура“. Той цели да продължи ефекта от инициативата „Еразъм за млади предприемачи“ с оглед да подкрепи предприемачеството и предприемаческата култура в ЕС.  По-специално, според член 12 на Регулацията „Дейности за насърчаване на предприемачеството“, Комисията може да предприеме действия като програми за мобилност за нови предприемачи с цел подобряване на тяхната способност да развиват предприемаческото си ноу-хау, умения и нагласи и да подобрят технологичния си капацитет и управлението на предприятията си.

„Еразъм за млади предприемачи“ е трансгранична програма за мобилност, която предоставя на нови или развиващи се предприемачи възможността да се поучат от опитни предприемачи, ръководещи малък бизнес в други държави-участнички.

  Общата цел на програмата Еразъм за млади предприемачи е да спомогне за развитието на предприемачеството, на международните перспективи и конкурентноспособност на европейските МСП и да подпомогне стартиращите предприемачи и новосъздадените микро- и малки предприятия в държавите-участнички.

  Целта на този конкурс е да избере организации, които ще играят ролята на посредническите организации, които ще прилагат програмата Еразъм за млади предприемачи на местно ниво.  В частност, те ще набират предприемачите и ще им помагат да се възползват от програмата.  Този конкурс ще подкрепя организации, насърчаващи и улесняващи мобилността на новите предприемачи, а не е насочен към предприемачи, желаещи да участват в програмата.
  Специфичните цели на Комисията при възлагането на грантове за насърчаването на мобилността на новите предприемачи са:

1. Да предостави обучение в реални условия за новите предприемачи в МСП в държавите-участницчки, за да улесни успешния старт и развитие на техните бизнес идеи;
2. Да подпомогне обмена на опит и информация между предприемачите относно пречките и предизвикателствата при започване на бизнес и развитието му;
3. Да подобри достъпа до пазари и намирането на потенциални партньори за нови и създадени бизнес организации в други държави от ЕС и държави-участнички;
4. Да подкрепи изграждането на мрежи и контакти между предприемачите от различните  държави-участнички чрез надграждането на знанията и опита от други държави-участнички;
5. Посредническите организации ще осигурят стандарти за високо качество, за да постигнат следните очаквани резултати от този конкурс:


• По-нататъшно развитие на мрежа от нови предприемачи, предприемачи-домакини  и посреднически организации.
• Даване на възможност на около 650 нови предприемачи да работят заедно с и да се учат от предприемачите домакин в друга държава-участничка. Съответно, до началото на 2018 г., в тази инициатива трябва да участват 1300 предприемачи.
• Създаване на нов бизнес, съвместни предприятия и спин-оф (съпътстващи) компании  и подкрепяне на трансграничното бизнес сътрудничество.
• Развитие на международната дейност и иновационния потенциал на предприемачите домакини.

Допустими кандидати:
• Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
• Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни предприятия в друга участваща в програмата държава.

  Посредническите организации ще действат като местни точки за контакт за приложението на програмата. От тях ще се изисква да си сътрудничат с всички други организации и власти, участващи в програмата за мобилност, като позволяват на новите предприемачи да участват в планираните дейности. Те ще получат подкрепа от съществуващите Помощни бюра, които ще помагат с координацията и управлението на програмата в държавите-участнички.

  Посредническите организации ще помогнат на нови предприемачи от държавите-участнички да обогатят опита си, да задълбочат знанията си и да разширят мрежата си от контакти, прекарвайки време в предприятия, ръководени от опитни предприемачи в други  държави-участнички.

  Дейностите, които ще бъдат изпълнявани според този конкурс, включително правилата и процедурите, които да се следват,  са описани в Анекса  —  Еразъм за млади предприемачи, Наръчник за приложение за посреднически организации (Наръчник за качество). Документът подробно описва задачите, които трябва да изпълняват посредническите организации. Той включва и критериите за допустимост на предприемачите, процедурите за регистрацията им в програмата и изграждането на връзки, както и отговорностите на различните участници, включително крайните срокове, които трябва да бъдат съблюдавани. Наръчникът също така очертава ролите на Помощното бюро, ЕК и EASME.

За повече информация:
office.ubclubs@gmail.com; тел. +359 895 575 744


 
    Share