Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

Екстремно байк шоу за първи път на изложбата „Природа, Лов, Риболов“


На 15 март 2019 г. в Дома на културата в град Сандански, във фоайето на втори етаж 2 - Галерия, се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански", изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони", Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони" BG16RFOP001-2.001 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г." Бяха представени постигнатите резултати, изпълнените дейности и разходваните средства по бюджета на проекта за подобряване на енергийната ефективност в най-важната и представителна сграда на културната инфраструктура на град Сандански и община Сандански. В края на пресконференцията се проведе кратък празничен концерт, на който присъстващите се насладиха на изпълненията на Вокална група „Звънче" с ръководител Здравка Гошевска и Танцов състав „Празник" с ръководител Михаил Митрев. Наред с дейностите по проекта бяха извършени и редица обновления - на гримьорните, санитаро-хигиенните помещения, галерията на втори етаж също придоби съвсем нов и съвременен облик. Красива озеленителна система разкри пространството около Дома на културата, където вече цъфтят, подредени и прилежно поддържани различни видове сезонни цветни композиции и вечно зелени растения. Кметът Котев изрази своето задоволство, че с ремонтните дейности бе вдъхнат нов живот на културния облик на града и два, три пъти, а понякога и по-често през седмицата в Сандански се провеждат културни събития. В края на своето приветствие кметът съобщи, че ремонтите и обновленията продължават и вече има идеен проект за цялостната визия на Дома на културата не само отвън, но и вътре.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Сандански и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

15.03.2019


 
    Share