БРОЙ 04, 2017 XXIX   вход за абонати  
bg | en           

Екоиновативен и социално отговорен Дунавски регион


Екоиновативен и социално отговорен Дунавски регион

Екоиновациите не трябва да бъдат приемани само като лек за екологични проблеми. Те трябва да се възприемат и като активатор за икономиката, и засилването на конкурентоспособността на регионите и на международния пазар.

Характерна за източния Дунавски регион е комбинацията от благоприятна околна среда и висок брой потенциални индустриални опасности пред нея. Природните  ресурси са експлоатирани, а инфраструктурата все още не е достатъчно развита. Енергопроизводството и неговата употреба са основен източник на замърсяване, а енергийната ефективност  има нужда от подобрения. Наложително е да се увеличи използването на възобновяема енергия. Всички тези фактори са важни за целия Дунавски регион. За съжаление обществената заинтересованост в региона относно предизвикателствата пред околната среда е твърда ниска. Ниското познание, касаещо възможно най-добрите практики за справяне с проблема, се оказва ключово предизвикателство. В Стратегията Европа 2020 се предвижда намаляване на вредните газови емисии с поне 20% в сравнение с 1990 г. , увеличаване консумацията на възобновяеми източници на енергия с 20% и повишаване на енергийната ефективност с 20%, посредством навлизането на екоиновации. Вече съществуващите технологии не са достатъчно адекватни, за да осигурят нужното спокойствие за устойчиво развитие. Това се дължи на глобалния проблем, свързан с изчерпването на природните ресурси. Подобряване на ефективното използване на ресурсите значително би подобрило намаляването на вредните емисии, спестяването на средства и икономическия растеж. Базирайки се на информация от Еко-иновативната Обсерватория (2014), може да отчетем ниски нива на екоиновации в голяма част от Дунавския регион – България, Словакия, Хърватска, Унгария, Румъния, Чехия и Словения. Екоиновациите могат да бъдат въведени в производството, услугите, организациите, управленските стилове, градското и селско планиране и проектиране, архитектурата и много други области.

Макар екоиноваторите да не са толкова разпространени и популярни в Източния Дунавски регион, те се сблъскват с характерните предизвикателства. Основните проблеми, които срещат,са несигурното търсене на пазара, липсата на средства, несигурната възвращаемост на инвестициите, липсата на квалифициран персонал, липсата на експертно познание и др. Препятствия се срещат и когато има неблагоприятни условия за екоиновации, правителствени проблеми, свързани с подкрепата от ЕС, неизползван потенциал за екоиновации в развити и неразвити страни и слаби връзки между пазара и научните изследователи.  Но все пак бариерите се различават в зависимост от отделните сектори на работа.

Търговско-промишлена палата - Враца е участник в проект, целящ сближаването на екоиноваторите в Дунавския регион. Акцентът е поставен върху насърчаване разработването и прилагането на екотехнологии, главно в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Проектът EcoInnDanube(Еко-иновативно свързан Дунавски регион) стартира през декември 2016г. и е одобрен в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за транснационално сътрудничество Дунав. Изпълнява се от 13 партньора и 3 асоциирани партньора от 12 европейски държави - Словакия, България, Словения, Германия, Унгария, Чехия, Хърватска, Австрия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Румъния и Черна гора. Общият бюджет на проекта е 2.126.924,97 евро, от които 1.587.447,20 евро са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 22.0439 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ. Водещ партньор на проекта е Словашки център за научна и техническа информация.

Като резултат от проекта се предвижда да се засили сътрудничеството между изследователи, иноватори и фирми в областта на екоиновациите, както и да се създаде виртуална платформа за представяне на техните проблеми, екоиновативните им идеи и намирането на решения. Освен това в рамките на проекта ще бъдат организирани практически обучения, наречени Зелени иновационни форуми, включващи представяния и обмяна на зелени бизнес идеи, под формата на физическа платформа за инвеститори, стартъпи, предприемачи, изследователи и разработчици, които ще имат възможността да се срещнат и да създадат мрежа за сътрудничество. Летни училища за студенти и стартиращи иноватори от Дунавския регион ще дадат възможност на заинтересованите страни да придобият забележителни умения как да приложат идеите си  на практика. В края на проекта се очаква да се повиши информираността за екологичните предизвикателства и важността от екорешения в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.


 
    Share