Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

ЕК ПРЕДЛОЖИ НОВА ПЪТНА КАРТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНИТЕ, ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА


ЕК ПРЕДЛОЖИ НОВА ПЪТНА КАРТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНИТЕ, ИЗВЪН ЕВРОЗОНАТА 

В края на българското европредседателство е решителната среща, на която ще се прецени, кои страни са постигнали напредък и ще могат по-рано да въведат еврото като валута. От нас зависи как ще се представим. 

Европейската комисия предлага конкретни мерки за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз и ще оказва допълнителна подкрепа на страните.

Европейската комисия представя пътна карта за задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз (ИСП), която включва конкретни мерки за действие, стъпки, които да бъдат предприети през следващите 18 месеца. Едно от ключовите предложения засяга нови мерки за оказване на финансова и техническа подкрепа на страните, които все още не са част от еврозоната. България е сред тях и още не е приета даже в така наречената "чакалня", въпреки че технически, според твърдения на гуверньора на БНБ Димитър Радев сме изпълнили повечето от критериите и имаме завидни финансови резерви в евро. „Хората могат да са абсолютно спокойни за парите си”, заявява управителят на Българската народна банка.

„Всички показатели са на добро равнище, печалбата за втора поредна година на сектора доближава исторически най-високите равнища. Свидетели сме на това как кредитната активност се увеличава, лошите кредити намаляват, така че имаме много позитивни фактори на база на реални факти.

По думите му левът е стабилен – и преди една година с 2 лв. можеше да се купи 1 евро и 2 цента, и сега е така. Кога тези 2 лв. ще се превърнат в едно евро?, Димитър Радев отговаря:

„Когато всички необходими за това процедури бъдат извършени. Има поредица от стъпки, които трябва да бъдат направени. Първата е националната валута да се присъедини към валутния механизъм II. След това има един период от не по малко от три години. Самото престояване във валутния механизъм е минимум две години, а ние още не сме направили тази стъпка”.

 „Ако икономиката работи добре, хората ще живеят по-добре. А тя определено работи по-добре, това се вижда от всички индикатори. Друг е въпросът , че има в някои случаи на забавяне във времето между това, което виждаме като макроикономически показатели, и това, което хората усещат пряко по своя джоб или по начина на живот, който водят”, казва управителят на БНБ. Радев, както и други анализатори признават, че причините България да не е в чакалнята на еврозоната е ниската ефективност, все още, на икономиката и това, че средният жизнен стандарт на населението е доста под средния за ЕС. Перспективата, която дава ЕК за присъединяването на България към еврозоната е 2020 г., тогава когато минималната работна заплата ще е 300 евро и при условия на постоянен ръст н икономиката.    

Пакетът мерки за задълбочаване на европейския Икономически и паричен съюз, предлаган от ЕК, според който и ще оказва допълнителна подкрепа на страните, включва конкретни предложения в областта на финансовата стабилност и сигурност, разширяването на еврозоната и повишаването на ефективността, единността и демократичността на Европейския икономически и паричен съюз. Крайната цел е да се подобри способността му да изпълнява основните си функции, а именно създаването на повече работни места, растеж, инвестиции, социална справедливост и макроикономическа стабилност.

ЗАЩО?

Задълбочаването на Европейския икономически и паричен съюз е един от главните приоритети на Комисията "Юнкер". Всички реформи, започнати досега, са били мотивирани от необходимостта да се съвместят солидарността и отговорността на всички равнища.

През последните години бяха осъществени важни институционални реформи за укрепване на ИПС в Европа, но структурата му все още е незавършена. Днешната пътна карта отразява оставащите предизвикателства и очертава пътя напред.

Икономическата и финансова криза, която засегна сериозно Европа, не започна в еврозоната, но разкри някои нейни слабости. Почти десет години по-късно в Европа е налице стабилно възстановяване с икономически растеж във всички държави членки. Доверието в икономиката е на най-високото си ниво от 2000 г. насам. Подкрепата сред европейците за единната валута е също на най-високото си ниво от въвеждането на евробанкнотите и евромонетите. 

КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?

В допълнение на пътната карта, която дава общи насоки за действие, в пакета са включени и няколко основни инициативи:

1. Специален механизъм за улесняване на страните членки по пътя им към приемане на еврото.

За периода 2018-2020, Комисията предлага да се въведе специален механизъм в рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи, който да е насочен към страните, които планират да влязат в еврозоната.  Този механизъм е напълно доброволен и включва подкрепа за реформи, насочени към подобряването на различни показатели, като управление на публичните финанси, бизнес средата, финансовия сектор, пазара на труда, държавната администрация и др.

Държавите членки  могат да решат да преструктурират част от бюджета за техническа подкрепа на европейския Структурен и инвестиционен фонд, чрез който да се подкрепят проекти, свързани с Програмата за подкрепа на структурните реформи. 

За периода след 2020, Комисията ще предложи да се създадат специални инструменти за сближаване, с които да се развие Програмата. 

Важно е да се отбележи, че тази инициатива не променя формалните условия за членство в еврозоната. Целта й е да окаже допълнителна  подкрепа  на държавите членки в подготовката и да ускори процеса на присъединяване. 

2. Предложение за създаване на Европейски паричен фонд

Той ще бъде изграден върху добре установената структура на Европейския механизъм за стабилност и ще играе ключова роля за поддържането на стабилността на еврозоната чрез оказване на помощ на държавите членки да възстановят или запазят достъпа си до пазарите на държавна облигации. Освен това, новият фонд ще функционира и като последна инстанция за кредит на неплатежоспособни банки. Идеята е да се предпазят европейските данъкоплатци, като използването на публични средства за финансиране на нестабилни банки се сведе до нула в близкото бъдеще.

3. Предложение за интегриране на съдържанието на Договора за стабилност, координация и управление в правната рамка на Съюза. 

Предложението включва в законодателството на Съюза основните елементи от Договора с цел да се подкрепят стабилните фискални рамки на национално равнище. Идеята е, че интеграцията на междуправителствени инструменти в правната рамка на ЕС ще подобри демократичността, ще улесни правната рамка и ще намали риска от дублиращо се законодателство. 

4. Съобщение относно нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в нормативната уредба на ЕС. 

То представя визия за това как някои бюджетни функции, които са от съществено значение за еврозоната и ЕС като цяло, могат да бъдат разработени в рамките на публичните финанси на ЕС днес и в бъдеще. Целта е да се подобри сигурността, както и доверието в пазара на ЕС и банковия сектор. 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ВКЛЮЧВАТ:

Подкрепа за националните реформи чрез инструмент за осъществяване на реформи и техническа помощ при поискване от държавите членки;

Предпазен механизъм за банковия съюз;

Функция за стабилизация за запазване на равнищата на инвестиции в случаи на потенциални финансови сътресения.

5. Съобщение, в което се изброяват възможните функции на европейски министър на икономиката и финансите. 

Той би заемал поста на заместник-председател на Комисията и председател на Еврогрупата, както е възможно, съгласно действащите Договори на ЕС. Като обединява съществуващите отговорности и познания, тази нова длъжност ще засили съгласуваността, прозрачността и демократичната отчетност на създаването на икономическите политики в ЕС и в еврозоната, при пълно зачитане на националните правомощия.

КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧВА ОТТУК НАТАТЪК?

15 декември 2017 г. е ключова дата, на която бе свикана приобщаващата среща на върха на държавите от еврозоната, където лидерите от ЕС дискутираха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети, и преди специалното заседание, планирано за 28-29 юни 2018 г., за постигане на конкретни решения. 

ТОВА БЕЛЕЖИ И КРАЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС ОТ БЪЛГАРИЯ. ПРЕЗ ТОВА ВРЕМЕ ИМАМЕ ШАНС ДА УБЕДИМ "ШЕФОВЕТЕ" ОТ БРЮКСЕЛ, ЧЕ СМЕ НАПРЕДНАЛИ И МОЖЕМ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ ПО-РАНО КЪМ ЕВРОЗОНАТА ОТ 2020 ГОДИНА. 

В допълнение на работата на Комисията, Европейският парламент и Съвета се очаква да приемат и гласуват върху предложенията до средата на 2019. Пакетът от мерки дава насоки за и ще окаже най-голям ефект върху Икономическия и паричен съюз в периода 2019-2024.

 


 
    Share