Брой 04, 2019 LII   вход за абонати  
bg | en           

БТПП развива активно платформата Иновационна борса


БТПП развива активно платформата "Иновационна борса"

 

 

 

 

На 09.10.2015 г. в БТПП се състоя форум: „ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ПЛАТФОРМА ИНОВАЦИОННА БОРСА ПРИ Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) на БТПП" с участието на Йосиф Аврамов, съпредседател на СИРТ и член на УС на БТПП, проф. д-р Румен Николов, управител на софтуерна фирма „Виртех" и ръководител на Катедра „Компютърни науки" при УНИБИТ и доц. д-р Румен Андреев, ръководител на секция в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН. Встъпително експозе направи Йосиф Аврамов.

Доц. Румен Андреев демонстрира пред представителите на медиите, на бизнеса и на науката платформата, инсталирана на: www.inovacii.eu, както и информационния сайт, отразяващ дейността на СИРТ - www.evroproekti.org.

На Иновационната борса са инсталирани иновационни проекти, които търсят финансиране и/или реализация на иновативния продукт на пазара.

Платформа „ИНОВАЦИОННА БОРСА" е изградена от екип от финансисти и софтуеристи от СИРТ при БТПП, „ВИРТЕХ" ООД и Института по информационни и комуникационни технологии при БАН, за което има подписано Рамково споразумение през 2014 г.

Тя има за основна задача да улесни контактите на изобретателите и авторите на патенти и полезни модели с представителите на бизнеса.
Проведен бе и Информационен ден, съвместно с EEN при БТПП, за програмите на Съвместното предприятие „БИОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА", БРЮКСЕЛ, които са част от ХОРИЗОНТ 2020. На него бяха презентирани лекциите:

1. „Съвместно предприятие „Био-Базирани индустрии" - Възможности за участие на българските фирми и научна общност" - г-н Емил Коматичев, Държавен експерт в Дирекция „Икономически политики за насърчаване" при Министерство на икономиката.

2. "БИОПРОДУКТИ ОТ ПРИРОДАТА", произведени от „АЛЕКС 1977" ЕООД" - д-р инж. Александър Долашки, управител и собственик на фирмата

3. „От научните разработки на биологично активни компоненти към внедряване в производството" - проф. д-р, инж. Павлина Долашка, изследовател в Института по органична химия с център по фитохимия при БАН

4. „Компютърна система за контрол и мониторинг на пилотна инсталация за биогаз" - доц.д-р Иван Симеонов, зам.директор на Института по микробиология „Акад. Стефан Ангелов" при БАН
В рамките на Информационния ден се състоя дискусия.

Основни приоритети на Съвета по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) при БТПП са връзка на 53-те хиляди членове от средите на бизнеса на палатата с представители на науката, консултиране на иновативни проекти, разработени от научни колективи или от средите на бизнеса, съдействие на екипите им за финансиране пред банките и пред фондовете за рисково инвестиране, в т.ч. и тези, одобрени по инициативата JEREMIE. Съветът е учреден на 11.05.2011 г. и обединява усилията на над 100 представители на науката и бизнеса и е с двама съпредседатели: от страна на науката - акад. Никола Съботинов, бивш председател на БАН и от страна на бизнеса - г-н Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП.

Съветът по иновации разполага с два сайта. Платформа „Иновационна борса" функционира на сайт www.inovacii.eu. Информационен сайт, отразяващ дейността на СИРТ е www.evroproekti.org.

Предстои надграждане на софтуера, в т.ч. и чрез нови функции на пилотно внедрения виртуален офис на Виртуалната Платформа „Иновационната борса". Платформата предоставя възможност на Физически и Юридически лица: Да представят идеи, разработки, прототипи, продукти и др., в процеса на осъществяване на тяхна реализация на пазара; Да осъществяват контакти по отношение на финансирането и реализацията на иновативните продукти, изделия и услуги; Да търсят изделия и услуги, способстващи за решение на определени проблеми, свързани с модернизация и обновяване на дейността им в производството - нови патенти, изобретения, лицензи и т.н.;

Иноваторите могат да търсят: Подходящ партньор за комерсиализация и трансфер на готова научно-приложна разработка; Партньор за довършване на научна разработка; Финансиране от инвеститори чрез т.нар. дялово финансиране, както и финансиране чрез способите на т.нар. масово финансиране (crowdfunding).

Потребителите на Платформа „Иновационна борса" са:

1. Иноватори - физически или юридически лица с иновационна идея или продукт, или са произвели прототип или т.нар. нулева серия на съответния продукт. В тази група влизат изобретатели, които притежават патент (полезен модел). За неговата реализацията и превръщането му в иновация, носеща на изобретателя доход, последният търси инвеститори чрез Платформа „Иновационна борса". Реализацията може да се постигне със средства от донори или инвеститори.

2. Изобретатели, които са без патентовано изобретение, но са подали заявка за патент (полезен модел) и изчакват одобрението й от Патентното ведомство. Това са изобретатели, чието бъдещо изобретение е на фаза „идея", за чиято реализация се търсят финансиране от потенциални инвеститори.

3. Дарители, предоставящи финансов ресурс за иновации. Донорите на финансови средства на изобретатели. Целта е да се довърши реализацията на представена от изобретател идея. Средствата са безвъзмездни или срещу получаване на продукт. В текущата версия се предоставят безвъзмездни средства.

4.Инвеститори, които имат интерес за финансиране реализацията на иновации, като търсят съдружие с иноватора като предлагат т.нар.дялово финансиране. Те са с интерес за реализация на иновации срещу процентно участие в съвместната фирма.

5.Търговски дружества и индустриални предприятия, които търсят иновации за своята производствена дейност, с оглед обновяване на производствената си гама изделия, произвеждани от тях.

 


 
    Share